Archives for : November2016

Stationsomgeving-noord: participatie is hard werken

Afgelopen vrijdag keurde de gemeenteraad op voorzet van het burgerinitiatief ‘Red Kloosterland’ een resolutie goed om een nieuw masterplan Stationsomgeving-Noord op te maken, amper 17 maanden nadat het eerste plan werd goedgekeurd. Hoe kan dat? Een gebrek aan participatie? Of een gebrek aan transparantie? Waarschijnlijk beide.

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over participatie. Maar wat betekent participatie in een gemeentelijk besluitproces? Is het inspraak, informatievoorziening, is het meedenken, is het mee bepalen, is het … ? Het simpele antwoord is ‘all of the above’, terwijl we in deze blijkbaar geen van bovenstaande goed hebben toegepast.

stationsomgeving-noord1

Beeld uit het masterplan

Doelstelling en ambitieniveau bepalen: informeren

Alvorens aan een project van deze omvang te starten is het goed te starten van een doelstelling. Die doelstelling kan best gekoppeld worden aan een ambitieniveau. Die doelstelling komt uit een breder beleidskader. Dat kan zeer technisch zijn (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) of eerder socio-economisch (een economisch bruisende stad, sociaal gemengde levende buurten) of vanuit een ruimtelijke ambitie (groene, duurzame pockets creëren in de stad). Doelstellingen komen dus niet vanuit een vacuüm of een wit blad.

Daarnaast bepaal je best ook een ambitieniveau. Hoe ver wil je gaan? Wordt het een voorbeeldwijk, experimenteel of eerder klassiek conform de normen van vandaag. Het staat voor mij volledig buiten kijf dat doelstelling en ambitieniveau gezet worden door het stadsbestuur, al dan niet als resultaat van een eigen participatietraject, zoals b.v. het mobiliteitsplan.

schermafbeelding-2016-11-27-om-18-34-18

Impressie uit masterpan

Zo ook in dit project. Maar hier ging het vorige stadsbestuur meteen ook uit de bocht omdat dat beleidskader of ambitieniveau nooit aan de buurt in duidelijke termen werd uitgelegd. Waarom willen we een groene buurt? Waarom willen we een ‘opgekuiste’ noordelijke stationsomgeving? Gevolg: de indruk wordt gewekt dat bij ontbreken van duidelijke en begrijpelijke doelstellingen, iemand ‘bediend’ wordt. Zulke veronderstellingen ondergraven meteen het vertrouwen in een bestuur en is nefast voor de geloofwaardigheid van het het verdere traject.

Van ambitie naar plan: meewerken

Die ambities dienden vertaald te worden in de invulling van de site. Dat werd gedaan aan de hand van werktafels waar ook een delegatie van wijkbewoners aanwezig was. Al was dat eerder een beperkte delegatie en ook slechts 1 keer. Te weinig.

schermafbeelding-2016-11-27-om-18-32-53

Impressie uit het masterplan

Geconfronteerd worden met studiebureaus – die vaak geen voeling hebben met de wijk of stad waarvoor ze werken – liefst met een goedgestoffeerd slide-pack en een uitleg met veel moeilijke woorden, is geen uitnodiging om ter plekke de mond open te trekken en bedenkingen te maken. Als er al opmerkingen gemaakt worden verwijst men graag naar het voortraject en het beleidskader. Daarom kunnen de opmerkingen van bewoners  snel van de tafel geveegd worden. Of komen ze simpelweg niet toe tot het maken van opmerkingen. Dat is uiteraard niet fair.

Dat het niet naïef is te denken dat burgers zich wel kunnen verdiepen in de beleidsinfo, bewijzen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Kloosterlandwijk. Na heel wat studiewerk kregen ze een goed beeld van het dossier in zijn geheel. Mits tijd en steun aan mekaar. Het duidt erop dat ook burgers inspanningen moeten doen om  om te kunnen participeren.

Resultaat

Een proces dat niet mét de stakeholders wordt gelopen, creëert wrevel en vervreemding en uiteindelijk protest. En, moeten we toegeven, een plan dat niet goed genoeg is. Dat hebben we zelf toegegeven met een belofte om het beter te doen in de toekomst. Waarbij we meer moeite doen om doelstellingen en beleidskader te duiden, meer en intenser de buurt betrekken in het proces van opmaak. Enkel dan kan je komen tot goede en gedragen plannen voor de toekomst.

 

 

10 redenen waarom een nieuw kruispunt Driekoningen een must is.

U zal het wel gemerkt hebben: ‘Vanaf 28-11-2016 ernstige verkeershinder’ vertellen oranje borden langs de weg naar het meest complexe kruispunt van onze stad. De verkeersknoop rond de Driekoningenstraat, Kleine Laan, Hofstraat, Spoorweglaan en de Gasmeterstraat wordt ontward. Een complex bovengronds én ondergronds project dat geraamd wordt op 5 miljoen EUR waarvan 3,1 miljoen betaald zal worden door de stadskas. Een heraanleg zal inderdaad veel verkeershinder opleveren, maar toch is het dat waard omwille van 10 goede redenen.

1. Veiligheid: Door de aanleg met twee rotondes en 1 centrale oversteek voor fietsers en voetgangers wordt het verkeerskluwen ontrafeld, krijgt iedereen zijn plek en wordt het daardoor veiliger.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-13-45

Driekoningen nu: een verknoping van allerlei verkeer.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-08

Driekoningen in de toekomst. Veiliger en overzichtelijker knooppunt.

2. Meer comfort voor de voetganger: De centrale oversteek tussen de twee rotondes maakt dat voetgangers maar één lichtengeregelde oversteekbeweging moeten maken ipv meestal twee nu.

3. Meer comfort voor de fietser: idem als hierboven. Kortere wachttijden vermijden roodrijden. Een noodzakelijke voorwaarde voor het wegwerken van de missing link naar het Westerplein en een dubbelrichtingsfietspad in de Spoorweglaan.

4. Betere doorstroming openbaar vervoer: De lichtenregeling is zo afgesteld dat bussen vanuit de Noordlaan groen krijgen door detectielussen op het hele traject tot aan de Hofstraat. Stiptere bussen dus. De buscorridor door het centrum komt nu volledig tot z’n recht.

5. Vlotter autoverkeer: In alle simulaties, zelfs met 20% meer verkeer dan vandaag, verkort de wachttijd van auto’s met minimum 45 seconden. Een heraanleg voor alle weggebruikers dus!

6. Wegwerken breuk met het noorden van de stad: De spoorwegviaduct vormt al jaren de onnatuurlijke grens tussen de kernstad en het noorden van de stad. Door een groenere aanleg en meer oversteekmogelijkheden, verknopen we het noorden van de stad weer met de stadskern.

7. Verknopen 2 fietssnelwegen. Door de heraanleg ontstaan kansen voor de verknoping van de twee fietssnelwegen op ons grondgebied (Antwerpen – Gent en Sint-Niklaas – Hulst).

8. Bedrijfszekerheid nutsvoorzieningen. Niet alleen de bovengrond maar ook de ondergrond is een kluwen. Onder het kruispunt lopen de nuts-levensaders van onze stad: een hoofdleiding van Fluxys, de hoofdwaterleiding, middenspanning en laagspanning elektriciteit, middendruk gasaansluiting, hoofdkabels telecommunicatie van Proximus en enkele andere. Door deze kabels te vervangen garanderen we de nutstoevoer van onze stad voor de jaren die komen.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-42

Fase 1 nutswerken: kruispunt wordt geknipt gedurende 1 week.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-54

Fase 2. Over de verder fases vind je alles op de website van de stad of op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas

9. Wateroverlast vermijden. Onder het kruispunt Driekoningen lopen uiteraard ook riolen die verder lopen naar het laagste punt van onze stad (Heistraat). Om wateroverlast nog onwaarschijnlijker te maken komt er een buffer van 23 op 5 meter en 3 meter diep. Dit moet het water voldoende vertragen.

10. Noodzakelijke voorwaarde voor een circulatieplan. In het mobiliteitsplan schuiven we een circulatieplan voor de binnenstad naar voor om de verkeersleefbaarheid te verhogen. Noodzakelijke voorwaarde voor maatregelen op de markt is dat het kruispunt Driekoningen wordt aangelegd en wérkt.

Allemaal goed nieuws dus? Wel, er vallen aan de winkels op de hoek Hofstraat – Kleine Laan een 10-tal parkeerplaatsen weg. Die worden wel gecompenseerd aan de overkant. Daar komt een goed bereikbare pocketparking van minstens 24 plaatsen. Dat betekent een langere wandelweg naar de winkels. Daarom zullen we ook een aantal 30-minuten kortparkeerplaatsen in de Casinostraat aanleggen en bijsturen waar het moet.

De nutswerken starten op 28 november en worden uitgevoerd in 4 fases. Het voordeel is dat de overlast telkens zal beperkt zijn tot 1 arm van het kruispunt behalve in de eerste week (knippen kruispunt). Het nadeel is dat de verkeerssituatie van week tot week kan veranderen; Een goed signalisatieplan zal de bezoekers geleiden. Hou zeker de website van de stad of die van het Agentschap Wegen en Verkeer in de gaten op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas.