Meerjarenplanning: mijn 5 prioriteiten voor de stad van morgen

Voor de verkiezingen schoof ik hier op mijn blog 5 prioriteiten vandaag voor de stad van morgen. In ons beleidsprogramma ‘Samen maken we de stad van morgen’ kwamen deze thema’s al sterk terug. Dit wordt nu bevestigd in de meerjarenbegroting die vanavond werd goedgekeurd en waar voor deze 5 prioriteiten budget, veel budget wordt vrijgemaakt.

1. Stadskernvernieuwing

Winkelwandellus

Winkelwandellus

Voor de verkiezingen pleitte ik voor twee versnellingen hoger voor stadskernvernieuwing. De vele uitdagingen waar onze stad voor staat komen vaak neer op hetzelfde: een gebrek aan kwaliteit in onze wijken en op onze pleinen creëren onbehagen en lokken ook de verkeerde ‘activiteiten’ aan. Daarom moeten we versneld investeren in een aantrekkelijke stad, met ruimte voor groen en ontmoeting, om te spelen en uit te rusten, te genieten maar ook te feesten. Voor het openbaar domein maken we maar liefst 27 miljoen EUR vrij in de komende 6 jaar. We realiseren de winkelwandellus (4,2 miljoen EUR) in een 10-tal straten en starten de dossiers Stationsplein, Houtbriel, Grote Markt en Hendrik Heymanplein op. Maar we zorgen ook voor speelprikkels, kunst in het openbaar domein en kwalitatief groen in de vele wijken.

2. Fietsstad worden

In de afgelopen bestuursperiode investeerden we in 100 kleine en grote verbeteringen op fietsvlak. We waren de eerste stad met een fietsinfrastructuurplan en fietsparkeerplan. We eindigden telkens in de top drie van fietssteden. In de begroting staat nu 6 miljoen EUR aan eigen middelen voor voet-en fietspaden. Dat is meer dan het dubbele van de vorige periode. Dit houdt geen rekening met subsidies of investeringen in fietsinfrastructuur die gerelateerd zijn aan rioleringsprojecten (44 miljoen EUR inclusief subsidies), noch met projecten van de provincie (zoals de fietsbrug over Vijfstraten of de vernieuwing van de Mechelen-terneuzen-wegel). De middelen voor Molenbeek en het fietspad tussen Temse en Sint-Niklaas komen daar nog bovenop (1,1 miljoen EUR). Dit laatste project maakt deel uit van een heus fietsprogramma in het zuiden van onze stad met nieuwe fietspaden Tussen Dendermondse Steenweg en Temse Velle (Tereken – Dendermondse Steenweg, Industriepark-West, Hogen Heerweg, Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Houten Schoen en Eigenlostraat). We zetten daarnaast ook in op de kleine verbeteringen met fietstelpalen en andere nieuwe fietsstallingen. Meer ruimte voor deelmobiliteit (fietsen en steps) maken daar ook deel van uit (400.000 EUR voor 6 jaar).

3. Laat de dorpen dorp zijn

Onze deelgemeenten zijn echte parels van open ruimte, groen en een rijk verenigingsleven. De volle cafés en de sfeervolste kermissen vinden we op en rond de dorpspleinen. Dit moet gekoesterd worden. Daarom mogen we de deelgemeenten niet laten verworden tot banlieus of aanhangsels van de stad maar moeten we hen tenvolle de kans geven zich verder te profileren als dorp. Daarom wordt er geïnvesteerd in dorpskern van Sinaai (600,000 EUR voor het afwerken van de Dries) en de heraanleg van de dorpskern van Nieuwkerken (1,2 miljoen EUR) naar een plaats met minder verkeerskarakter. Daarnaast zetten we door met het vrachtwagenverbod door de dorpskernen en de assen tussen de N70 en E34. Die gemeenteraadsbeslissing van juni 2019 vindt zijn uitvoering.

politie4. Leefbare wijken en straten

We versterken het toezicht op openbaar domein door de parkeerwachters taken van toezicht te geven. Om daar tijd voor vrij te maken geven we het pure parkeerbeheer in de handen van een private partner. Daardoor loopt het contingent van toezicht openbaar domein op van 9 tot 15 mensen. Daarnaast verhogen we de budgetten voor politie zodat de wijkpolitie en de verkeerspolitie op volle sterkte kunnen werken (+365,000 EUR jaarlijks).

Daarnaast is een kwestie van leefbare straten ook een kwestie van kwaliteit van inrichting openbaar domein (zie punt 1) en onderhoud. Hiervoor is een taskforce van alle uitvoerende diensten opgezet om het stadscentrum en enkele gevoelige wijken kort op te volgen qua drugs, verkeersoverlast, asociaal parkeren, zwerfvuil en een overzichtelijk openbaar domein.

5. Radicaal digitaal

De digitalisering van onze diensten gaat onverminderd voort. De inspanningen op het vlak van ICT die in de vorige bestuursperiode al verdriedubbeld werden (van 600,000 EUR tot 1,9 miljoen EUR) worden verder gezet. Om verder te groeien naar een digitale organisatie is voor ICT een investeringsbudget van 5.576.000 EUR ingeschreven en een werkingsbudget van 15.770.000 EUR (consultancy en licenties software b.v.). Daarnaast wordt een business analist aangesteld met als doel digitaliseringsprojecten aan te pakken, samen met de diensten. Daarnaast maken we 50.000 EUR per jaar vrij om mee op de ‘smart city-ideeëntrein’ van burgers, verenigingen of bedrijven te stappen.

Verkiezingsbeloftes gehouden. Nu samen werk maken van de stad van morgen!

 

 

Een nieuw zwembad in de wijk: klopt dat wel?

De kogel is door de kerk. Het beloofde ‘Meer Zwemwater’ heeft een invulling gekregen. Op Puyenbeke. In mijn eigen wijk. Waar ik mijn voetbalhart heb gevonden en ook weer verloren …

Meer zwembadwater was een belofte van zowat elke partij in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De capaciteit van ons huidige SInbad is ruim onvoldoende om alle scholen, sportclubs en de individuele zwemmer te bedienen. Als gevolg zoeken velen hun heil in het zwembad van Beveren, Temse, Bornem of zelfs Wachtebeke. Meer zwembadcapaciteit is dus nodig, een centrumstad waardig. De keuze voor de huidige site is een samenspel van gelegenheid, opportuniteit en ambitie voor Puyenbeke zelf, maar heeft ook gevolgen en keuzes tot gevolg voor de omgeving. Een overzicht.

Locatie, locatie en locatie

Een groter zwembad is dus broodnodig, gezien de clubs en scholen al tegen de limieten aan lopen. Puyenbeke leent zich best goed voor de taak op een aantal vlakken:

 • Het is bereikbaar te voet en met de fiets dicht tegen de stadskern met openbaar vervoer in de buurt voor heel veel mensen. Een locatie dicht tegen het centrum is de beste garantie voor het minste autoverkeer.
 • Het is in handen van de stad met een ongebruikt voetbalstadion dat in verval is en dringend gesaneerd dient te worden
 • De stad is eigenaar van de site
 • Er is de mogelijkheid om een echte sportsite uit te bouwen met verschillende sporten. Het zwembad kan ook functies – zoals een gymzaal of fitness – opnemen die de verwevenheid met de site en omgeving kunnen versterken
 • Het zal een katalysator zijn voor de realisatie van het ‘Sportpark Puyenbeke’, een open wandel en loopstructuur tussen de sportvelden, bereikbaar vanuit alle kanten met de fiets of te voet door zachte verbindingen en dus zorgen voor het nodige toegankelijke groen voor deze groenarme wijk
 • Het is qua timing een win-win met het Aquafin project dat water van het centrum van de stad moet afvoeren naar de Molenbeek
 • Het is een gelegenheid om alle recreatiegronden aan te kopen die nog niet in handen van de stad zijn

Groot, groter en ideaal

Er wordt gekozen voor een zwembad van olympische afmetingen (50meter x 25 meter), met een recreatief gedeelte, een instructie en revalidatiebad. Dit verdubbelt de capaciteit. Het grote zwembad kan opgedeeld worden met mobiele wanden en een bewegende vloer maakt het hoofdbad en hetinstructiebad interessant voor meerdere gebruikers. Recreatie met glijbanen maken ook dat meer gebruikers hun weg moeten vinden naar het zwembad.

Gevolgen voor de wijk en noodwendigheden

De keuze voor de locatie brengt ook wat verantwoordelijkheid en gevolgen mee: er mag geen extra parkeer- of verkeersdruk naar de straten rond het zwembad komen. Dat wil zeggen dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn bij het zwembad en dat het makkelijk bereikbaar moet zijn voor voetgangers en fietsers. Nieuwe fietsinfrastructuur wordt sowieso een must en een doorgaand verkeerwerend lussensysteem lijkt me een goede piste om te onderzoeken.

Het lijkt me evident dat we de bewoners gaan bevragen naar inrichting van de omgeving van het zwembad (reken op de straat tussen de Rodenbachstraat en de Felix Timmermanslaan of Stijn Streuvelslaan)  om het ‘zachte’ karakter van het sportpark te benadrukken.

De clubs die vandaag hun thuis hebben in het stadion moeten een nieuwe plek krijgen in andere infrastructuur of -wie weet – het nieuwe zwembad.

Bewoners en clubs moeten zich vooral niet laten vangen aan de stemming-en bangmakerij vanuit bepaalde hoek. We gaan hier tesamen met de bewoners werk maken van een schitterend nieuw stukje stad.

 

Upgrade 2.0: de winkelwandellus

Afgelopen weken kon u vernemen dat de stad een aannemer zocht om de ‘Winkelwandellus’ te realiseren. Een idee uit het detailhandelsplan van 2017. (zie ook deze blogpost). Het is slechts één element uit een uitgebreid plan om ons handelsapparaat te versterken en onze stad uit de grijze middenmoot te tillen tot een stad waar iedereen graag is.

Focusgebied uit het detailhandelsplan

Focusgebied uit het detailhandelsplan

In het detailhandelsplan lezen we: ‘Ook de stad draagt haar steentje bij door zichtbare looplussen te creëren en de groene binnentuinen een prominente plaats te geven.’ en even verder lezen we: ‘Looplus Regentiestraat – Regentieplein – Zamanstraat – Verdurmestraat

Het Masterplan Publieke Ruimte verwijst naar de noodzaak om looplijnen en belevingsparcours uit te stippelen. De Regentiestraat, het Regentieplein, de Zamanstraat en de Verdurmestraat hebben architecturaal, cultureel en functioneel heel wat te bieden. Een opportuniteit dus om daar een looplus te gaan creëren … ‘

Belang van openbaar domein

Een opwaardering van het openbaar domein is een noodzakelijk voorwaarde om te komen tot een kwalitatieve stadsbeleving waar ontmoeten, genieten, rusten en spelen een plaats hebben. Ons openbaar domein domein vandaag wordt gedomineerd door beton, asfalt en de auto. Een goede combinatie van verharding, groen en inrichting in functie van de mens kunnen al veel helpen. Door het openbaar domein uniform in te richten (zelfde materialen, zelfde type inrichting voor dezelfde type straten) maken we het openbaar domein leesbaarder en makkelijker te onderhouden. Die keuzes werden in de vorige bestuursperiode al gemaakt in het Masterplan Publieke Ruimte.

Wat en wanneer?

Fasen van de realisatie van de winkelwandellus

Fasen van de realisatie van de winkelwandellus

In de afgelopen bestuursperiodes is er veel buiten de stadskern geïnvesteerd. Terecht. Maar nu is het hoog tijd om ons centrum qua beleving in de openbare ruimte op niveau van een Stationsstraat te trekken. We pakken in een straal van 300 meter ronde de Stationsstraat daarom de openbare ruimte aan. Hiervoor starten we de pleinprojecten zoals de ‘herinrichting van de Grote Markt’ en gaan we het ‘masterplan Hendrik Heymanplein’ verder zetten. Maar ook de straten er rond verdienen een upgrade.

De bedoeling is om deze te realiseren in 4 fasen genoemd naar de voornamen die terugkomen in de betrokken functies  en straatnamen: Richard, Paul, Mercator en Albert. Deze zullen uitgevoerd worden over de hele bestuursperiode. Het gaat over het vernieuwen van voetpaden en rijloper, het veiliger maken van schoolomgevingen, het vervangen van straatmeubilair en het zoeken én vinden van nieuwe ruimte voor extra groen en ontmoetingsruimte. Waar nodig worden de rioleringen uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw vervangen.

Het ontwerp wordt in samenspraak gedaan met bewoners en handelaars voor elke fase.

In totaal wordt hiervoor 4,2 miljoen EUR voor vrijgemaakt.

 

Pers

HLN

TVOost

HNB

 

 

Duurzame Industrieterreinen: wil u wel?

In de gemeenteraad van november werd het nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Industriepark-Noord goedgekeurd. Een RUP legt vast wat waar en hoe gebouwd mag worden. Het verfijnt het gewestplan dat de bestemmingen vastlegt, maar niet de hoogtes, afstandregels en bijzondere voorwaarden. Op het Industriepark Noord ruste een ‘Bijzonder Plan van Aanleg’. Dat is de voorloper van een RUP en dat zeer strenge regels oplegde qua hoogte en types bedrijvigheid. Helemaal niet meer aangepast aan deze tijd. En opvallend: enkel van toepassing op dit industrieterrein!

Het gevolg is dat bedrijven zich genoodzaakt zich te verplaatsen of niet te investeren ‘want de moeite niet’, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid of de continuïteit van deze bedrijven. Een nieuw RUP moest daar een antwoord op bieden maar tegelijk ook de samenwerking, zuinig ruimtegebruik, energie- en afvalbeheer en natuur- en belevingsruimte versterken. Kortom een modern industrieterrein voor morgen mogelijk maken en de discriminatie tegenover dit bedrijventerrein wegwerken.

Een modern, duurzaam en samenwerkend bedrijventerrein, weg van het hokjesdenken.

Een modern, duurzaam en samenwerkend bedrijventerrein, weg van het hokjesdenken.

De oppositie stelde voor de goedkeuring uit te stellen en te wachten op de Vlaamse overheid die aan zijn ruimtelijk beleid aan het sleutelen is. In een van die voorontwerp van decreten wordt immers de mogelijkheid vooropgesteld om planbaten te heffen indien verdichting mogelijk wordt gemaakt door een RUP binnen dezelfde bestemming. (vroeger kon dat enkel bij verandering van bestemming, b.v. van landbouw naar industrie). Toch is het geen goed idee daarop te wachten. Vijf redenen:

1. Het RUP voldoet aan de vooropgezette ambities die 3 jaar geleden samen zijn besproken en afgebakend met Vlaio, het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen, die dit RUP subsidiëren. De herontwikkeling van Industriepark – noord past in de ambitie van het stadsbestuur om meer ruimte te geven aan ondernemingen. De verouderde voorschriften van een van de oudste industrieparken aanpakken was een belangrijke beleidsdoelstelling van het stadsbestuur.

Het resultaat is een voorbeeld-RUP in alle betekenissen op Vlaams en Sint-Niklaas niveau. Het sluit perfect aan met onze duurzaamheidsambities van verdichting, intensivering en samenwerking met ook een groot natuur-luik, gekoppeld aan beeldkwaliteit.

Het nieuwe RUP laat bv ook een collectief parkeergebouw toe. De bedrijven die dit realiseren kunnen hun parking voor werknemers dan gebruiken om te verdichten.

Het nieuwe RUP laat bv ook een collectief parkeergebouw toe. De bedrijven die dit realiseren kunnen hun parking voor werknemers dan gebruiken om te verdichten.

2. Er is bij bedrijven gezocht naar een breed draagvlak voor dit RUP en dit is ook gevonden. Bedrijven zitten vandaag vast aan de BPA-voorschriften. Zij hebben hun hoop gericht op dit RUP om te kunnen groeien of productieaanpassingen te doen. Nooit was er tijdens dit proces sprake van een meerwaardebelasting. Dit dan toch doen kan beschouwd worden als contractbreuk en betekent een mogelijks lange periode van onzekerheid. Geen voorbeeld van goed bestuur.

3. Er is geen eensgezindheid over het tijdsverloop noch is er zekerheid over de uiteindelijke inhoud van de decreten waar de Vlaamse regering mee bezig is, zeker omdat dit decreet gekoppeld is aan een hele trein van decreten.

Schermafbeelding 2018-11-27 om 16.13.35

Ruimte voor andere vormen van bedrijvigheid: incubators en start-ups al dan niet in pop-up-vorm.

4. Een niet-goedkeuring van dit RUP houdt bovendien de verschillende behandeling van onze industrieterreinen in stand. Waar op Industriepark Noord bedrijven mogelijks onderhevig zouden zijn aan planlasten, geldt dat niet op de andere industrieterreinen. Geen voorbeeld van billijk bestuur.

5. Men spreekt over ‘veel geld missen’. Hoe komt men daarbij? Meerwaarde wordt immers bepaald door een ‘landcommissie’ en men niet weet hoeveel en òf er meerwaarde zal zijn. Bovendien kan ze pas opgevraagd worden bij het afleveren van een bouwvergunning, dus op het moment dat er verbouwd zal worden.

– Indien de meerwaardeheffing inderdaad in de miljoenen zou lopen dan zal er niet geïnvesteerd worden. Het is immers goedkoper om op een onbebouwd terrein te bouwen.

– Het is ook nog niet zeker dat er meerwaarde is gezien de stedenbouwkundige voorschriften die telkens voorwaarden oplegt om te mogen verdichten. Deze investeringen mogen afgetrokken worden van de meerwaarde in het voorstel!

Jobs: ons financieel voordeel en instrument tegen armoede

Tenslotte, hebben we er ook financieel voordeel bij dat de drempel tot investeringen niet te hoog wordt en dat die verdichting er komt. Op langere termijn verdient de stad meer als er intensivering komt: De onroerende voorheffing stijgt (43,6% inkomsten van onroerende voorheffing – referentiejaar 2016 – in Sint-Niklaas komt van rechtspersonen), werkgelegenheid stijgt en werkloosheid daalt, uitkeringen dalen ook.

Laat ons toch niet vergeten dat het aantal jobs per 100 werkenden enkel in Aalst nog lager is dan in Sint-Niklaas. Het gemiddelde van de centrumsteden ligt ruim boven de 100 jobs per honderd werkenden. Is het dan verbazingwekkend dat we het moeilijk hebben in de strijd tegen armoede?

pers:

HLN

Nieuwsblad

 

Welt in Sint-Niklaas: 56 werkzoekenden en 14 bedrijven vinden mekaar op 1 dag

56 werkzoekenden en 14 uiteenlopende bedrijven vonden mekaar vandaag, woensdag 7 november. Die hadden zich ingeschreven voor de Welt-Talentenmarkt in Sint-Niklaas. Dit initiatief van Voka –  Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland tracht werkzoekenden aan de hand van hun talent gericht te koppelen aan bedrijven met passende openstaande vacatures. Met dit mooie resultaat voor deze eerste editie, is de samenwerking tussen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en de stad Sint-Niklaas voor de Welt-Talentenmarkt dus meteen heel geslaagd.

Bij de opening van de Welt-Talentenmarkt mocht ik uitleggen waarom de stad deze talentenmarkt actief steunt. Ik gaf meteen ook een terugblik op onze verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode.

Ondernemeningsvriendelijke stad

De stad Sint-Niklaas heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om Sint-Niklaas een ondernemingsvriendelijke gemeente te maken onder de noemer ‘meer ruimte om te ondernemen’.

 1. En die ruimte mag u letterlijk nemen, we snijden wel degelijk nieuwe ruimte voorondernemen aan (bv in Nieuwkerken) en staan klaar om twee nieuwe lokale bedrijventerreinen te starten. Maar daarnaast is er aandacht voor het verduurzamen en zuinig ruimtegebruik van de huidige bedrijventerreinen.
 2. De lokale fiscale regels zijn vereenvoudigd en bedrijfsvriendelijker gemaakt: de belasting op motoren werd afgeschaft, starters krijgen 3 jaar lokale taks vrijstelling en de aangifteplicht waarbij jaarlijks gegevens moesten voorzien bestaat niet meer. De administratie neemt die taken nu op zichzelf.
 3. Tenslotte heeft de stad heel erg ingezet op het verbeteren van de dienstverlening. We hebben nu een sterk team economie met specialisatie in alle branches van de economie, over horeca, handel en KMO tot grote bedrijven toe. De vernieuwing van onze webinfrastructuur begon met een nieuw ondernemingsportaal ondernemeninsintniklaas.be.
Schermafbeelding 2018-11-07 om 19.48.01

Werkloosheidscijfers Sint-Niklaas van oktober 2018 (bron: arvastat VDAB): laagste werkloosheidscijfers sinds 2011.

Actieve dialoog

Daarnaast starten we een intense dialoog op met alle geledingen van het economisch leven. Het klinkt misschien wat vreemd maar de stad kende tot de vorige bestuursperiode zijn bedrijven niet eens.  Met een maandelijks handelaarsoverleg, horecaoverleg en een permanente dialoog via een heuse CEO-top 20 houden de de vinger aan de pols van het economisch leven. Op aangeven en met steun van de stad verenigen de Sint-Niklase KMOs en bedrijven zich in een bedrijvenvereniging, Bepasin, om zo de dialoog en samenwerking tussen bedrijven en stad te versterken.

Werk en armoede

We doen dit als stad niet zomaar. Een stad, en zeker een centrumstad zoals Sint-Niklaas kent vele nieuwe uitdagingen. Een van de meest prangende vandaag is de groeiende armoede en kansarmoede. Het is ons sterke geloof dat een goede en stabiele job de beste garantie is om mensen uit de armoede te houden en alle kansen te geven om zich te ontwikkelen, uit een isolement te houden en  maatschappelijke integratie te bevorderen. Dat maakt het individu sterker maar ook onze samenleving en gemeenschap.

Zelf actie nemen

Daarom wil de stad en het OCMW zelf ook een rol spelen:

Het OCMW van Sint-Niklaas investeerde inde bouw en werking van een heus Orientatie en Opleidingscentrum in de Nobels Peelmanstraat waar mensen opgeleid worden en begeleid worden naar waardevolle stageplaatsen of plaatsen in de sociale economie.

De stad investeerde ook in twee samenwerkingsprojecten met sectorfondsen

 1. ‘Work & Diversity’ : Doelgroepspecifiek taalproject : een samenwerking met Konvert Interim + Sports & Leisure nv. (heftruck, knopers en bobijnopzetters)
 2. ‘Bouwbaan’: een convenant met Constructiv om jobs in de bouw te promoten en kansengroepen (jongeren) toe te leiden naar een job in de bouw

Waarom stad Sint-Niklaas de Talentenmarkt ondersteunt

We geloven in en ondersteunen graag de talentenmarkt omdat zij in tegenstelling tot een gewone jobbeurs, de kandidaten en verantwoordelijken met vacature op voorhand screent en matched en zo de kans op een succesvolle combinatie verhoogt. Het werkt motiverend voor zowel de sollicitant als de verantwoordelijken van de bedrijven.

Afsluitend wil ik daarom de bedrijven bedanken. Men vergeet te makkelijk dat bedrijven de motor van onze welvaart zijn. Bedrijven zorgen voor leven en werk in een stad en helpen daardoor die stad leefbaar maken.

 

Die ochtend in de krantenwinkel: “Zes kille, Vlaams-Nationalistische neoliberale jaren”

De coalitie is gevormd en degenen die er niet bij zijn beschuldigen de anderen van een “voorakkoord”, “Niet-democratisch!” of nog erger. In Sint-Niklaas worden het volgens de oppositie “Zes kille, Vlaams-Nationalistische neoliberale jaren”.

999f7f0d-c571-48c2-8a45-324c26e187c4

De lijsttrekkers van N-VA – Groen – Open-VLD @ King George

 

Er is dus een nieuwe bestuursmeerderheid N-VA, Groen en Open-VLD. Een coalitie van winnaars want de drie partijen gingen vooruit. Dat is een belangrijk democratisch signaal. Aan het hoofd levert de grootste partij de burgemeester die deze keer ook de populairste politicus blijkt, gemeten aan voorkeurstemmen.

Er is nu ook een coalitie – voor het eerst in de geschiedenis van Sint-Niklaas – van niet-verzuilde partijen. ‘Achterban’ is immers het meest misbruikte woord in politieke besluitvorming. Het is vaak een omfloerste term voor ‘belangenvereniging’ die niet noodzakelijk het algemeen belang voorstaat.

We rekenen erop in alle openheid met mekaar te spreken, elkaars gevoeligheden te (leren) kennen en ze te respecteren, om rechtstreeks met mekaar in dialoog te gaan op een respectvolle, constructieve wijze. Op die manier wint iedereen. De Sint-Niklazenaar eerst.

IMG_0085

Peter Buysrogge was uiterst tevreden over het verkiezingsresultaat

Maar uiteindelijk moet het vooral over inhoud gaan! Meteen lanceren we een inhoudelijk 10-puntenprogramma met punten waar we met z’n allen willen voor gaan. Daarin accenten voor iedereen.

Voor N-VA is dat een integraal veiligheidsbeleid met focus op leefbaarheid door het bestrijden van overlast, versterking winkelweefsel en opwaardering openbare ruimte, focus op activering in het welzijnsbeleid, netheid openbaar domein, bedrijfsvriendelijk klimaat met focus op economische activiteiten die werkgelegenheid creëren, een tweede zwembad, een verlaging van de belastingen en efficiënte administratie. Maar evengoed stonden wijkcirculatie, fietsstad worden, armoedebestrijding en beschermen van de open ruimte in ons programma.

We kijken voorwaarts met veel goesting en geloof in een betere toekomst voor de Sint-Niklazenaar. We willen verder op transparante manier met die Sint-Niklazenaar stap voor stap evolueren naar een topstad. #fieropsinnekloas #9100

Pers (clicken)

HLN: coalitie

HLN: 10 speerpunten

Nieuwsblad

TVOost: aankondiging

TVOost interview Lieven

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: radicaal digitaal

De afbraak van de rechtervleugel van het stadhuis luidt ook het begin aan van een andere vorm van dienstverlening: op maat en radicaal digitaal. Het is duidelijk dat we op het vlak van (digitale) dienstverlening een kloof te dichten hebben tussen de verwachtingen van onze klanten en wat we kunnen aanbieden.

Dienstverlening op maat

De nieuwe stadswinkel aan de kant van de Parkstraat zal alle publieksfuncties overzichtelijk bundelen: laagdrempelig, met een onthaalfunctie die niet alleen doorverwijst maar ook alle eenvoudige producten van de stad aanbiedt. Snel binnen en buiten dus. Daarnaast is er veel Schermafbeelding 2018-10-11 om 09.58.16aandacht voor themabalies waar – na eenvoudige afspraak – dossiers ten gronde kunnen besproken worden of in discretie in een van de spreekkamers.

Schermafbeelding 2018-10-11 om 09.57.40Het klinkt misschien vreemd om in tijden van verregaande digitalisering nog steeds te investeren in een fysiek loket, maar laat ons eerlijk zijn: nog steeds zijn er veel mensen die digibeet zijn of onze taal onvoldoende machtig zijn. Het succes van de nieuwe stadswinkel hangt in grote mate af van de snelheid waarmee we onze diensten on-line kunnen zetten. Hoe meer we digitaal kunnen afwerken, hoe meer tijd onze medewerkers hebben voor de klanten die echt hulp nodig hebben aan het loket.

Hoe moet dat er uitzien?

Iedere burger krijgt zijn beveiligd on-line Sint-Niklaas profiel waar hij basisgegevens en attesten kan terugvinden (gezinssamenstelling, afschrift geboorteaktes etc). Via dit portaal kan hij opmerkingen en klachten doorgeven en kan hij on-line de stand van zijn vraag opvolgen. Uiteraard kan dit ook via een mobiel kanaal. Identiteitskaarten kunnen gewoon via een app aangevraagd worden. Makkelijk toch? En zegt u al deze gadgets niets? Dan wordt u fijn bediend in de nieuwe stadswinkel of in een van de servicepunten in de deelgemeenten. En waarom niet investeren in een mobiele dienstenbus voor degenen die slecht te been zijn?

Prioriteiten vandaag voor morgen: leefbare wijken en straten

Het is goed leven in Sint-Niklaas: we hebben immers alles wat we nodig hebben makkelijk bij de hand: sport, winkels, horeca, natuur, een rijk verenigings- en sociaal leven … 75% van de mensen wonen graag in hun buurt. In onze huis-aan-huis bezoeken werd het nog eens duidelijk dat drie fenomenen een andere aanpak verdienen: zwerfvuil, ‘straatraces’ en drugsgebruik in groepjes. Drie fenomenen ook waartegen klassieke politiecontrole weinig effectief is.

Politiekader

politieWe hebben in het begin van deze bestuursperiode een heuse saneringsactie ingezet. We doen het nu bv met 80 voltijdsen minder. Ook het OCMW (500,000 EUR) en de politie (350,000 EUR) betaalden mee aan het dichtrijden van gat naar een positief budgettair resultaat. Om dat mogelijk te maken vervolledigde de politie hun kader niet. De mobiliteitspolitie was daar grotendeels het slachtoffer van. Wij pleiten voor het voortzetten van de budgettaire discipline, maar vragen dat de politie ontzien wordt door het kader van de verkeerspolitie te vervolledigen, net als door het team wijkagenten te versterken.

Integrale overlastaanpak

Hoewel een noodzakelijke voorwaarde, is het versterken van ons korps onvoldoende. De drie overlastfenomenen verdienen een nieuwe en bredere aanpak om effectief te zijn. We stellen een proefconcept voor dat bestaat uit vijf luiken:

1. Systematisch verzamelen van data om overlastgebieden in kaart brengen. We starten een campagne op waarbij we de burgers oproepen om deze 3 overlastfenomenen zeker te melden. Op basis van meldingen, vaststellingen van de politie en onze eigen diensten brengen we de drie overlastfenomenen in kaart en prioritiseren we ze.camera_observation_preview_monitoring_security_camera_video-499892.jpg!d

2. Buurtwerkers en stadsdiensten beginnen een intensieve campagne die oproept om de overlast tot een minimum te houden in de buurt. We doen dit via klassieke en zichtbare manier (folders, borden …) en nieuwe media. Observaties ter plekke moeten de pijnpunten bloot leggen. Er wordt – voor zover mogelijk – in dialoog gegaan met de overlast-veroorzakers.

3. We grijpen in in het openbaar domein waar mogelijk: snelheidsremmers waar straatraces worden gehouden, intensievere opkuis in straten die zwaar te leiden hebben onder zwerfvuil en camerabewaking om niet zo zuivere samenscholingen te ontmoedigen.

4. Nultolerantie-politieoptreden in die buurten en wijken als sluitstuk. Wie zich niet houdt aan de afspraken, gaat de bon op of mag meekomen naar het politiehuis. We herhalen dit net zo vaak tot het fenomeen onder controle is.

5. Evaluatie en op naar de volgende wijk.

Prioriteiten vandaag voor morgen: laat de dorpen dorp zijn

Sint-Niklaas heeft veel kwaliteiten (zie deel 1 van deze reeks). Sint-Niklaas is ook de stad met 4 mooie dorpen: Sinaai, Belsele, Nieuwkerken en het gehucht Puivelde, elk met zijn eigen kwaliteiten. De grote uitdaging is de dorpen dorp te laten zijn.

Landelijk karakter behouden

Ook in onze deelgemeenten is de groei merkbaar. Wijken verjongen en de verbouwactiviteiten zijn in onze dorpen even aanwezig als in de stad. Jonge en minder jonge gezinnen weten de rust en het groene karakter van onze deelgemeenten te appreciëren. Maar ook de uitstekende scholen, voorzieningen, clubs en verenigingen zijn een echte troef.

IMG_6322

Gerenoveerde dorpskern van Puivelde (foto tijdens Puivelde kermis)

Laat ons deze troeven koesteren. Het aansnijden van nieuwe open ruimte in de dorpen – buiten degene die nu al beslist zijn – is geen goed idee. Tegelijk is er nood aan vernieuwing van het gebouwenpatrimonium op de invalswegen en in de dorpskernen. Dat biedt kansen om in de dorpskernen zachtjes te verdichten (kleine meergezinswoningen, kangoeroewonen, co-housing) en daarbuiten te renoveren binnen dezelfde voetafdruk. Op die manier kan groei opgevangen worden zonder dat er nieuwe ruimte verloren gaat.

Lokaal handels-en verenigingsleven blijvend ondersteunen

Willen we de automobiliteit tot een minimum houden, is er best ook bloeiend handels- en verenigingsleven. In de afgelopen bestuursperiode werd een budget voorzien om lokale handelsinitiatieven te ondersteunen. Door het grote succes is dit budget al 2 keer verhoogd. Dit moet verder gezet worden. Het rijke verenigingsleven in de deelgemeenten mag geen extra lasten opgelegd worden en de subsidies mogen wel gericht opgetrokken worden.

Ook de openbare denstverlening wordt best niet afgebouwd. In tegendeel: er moet gezocht worden naar een versterking en bundeling van lokale diensten.

IMG_6328

Sinaai Dries tijdens de werken: dorpskarakter respecteren

Tenslotte mogen investeringen in patrimonium ten dienste van de gemeenschap niet achterblijven: een goed voorbeeld is het nieuwe bouwproject voor jeugdbeweging, dansclub en jeugdhuis in Belsele moet doorgaan.

Investeren in openbaar domein

In de vorige bestuursperiodes is er al veel geïnvesteerd in Belsele, Puivelde en Sinaai. Nu moet Nieuwkerken aan de beurt komen. De dorpskern van Nieuwkerken heeft het gevoel van een verkeersknooppunt (brede banen, veel verharding en verkeerslichten). Dit kan anders. Een aanleg waarbij ontmoeting en traag verkeer centraal staan, moeten het centrum van Nieuwkerken zijn dorps karakter teruggeven. Speciale aandacht gaat daarbij naar inpasbaarheid van de functies van vandaag (horeca, parking, de kerk en het ontmoetingscentrum). We doen dit best  in een traject met de Nieuwkerkenaars zelf. Logischerwijs worden er ook mobiliteitsknopen doorgehakt in functie van verkeersveiligheid.

Geen plaats voor zwaar vervoer

In een leefbare woonkern is geen plaats voor zwaar vervoer. Recent is er een rijverbod-grootakkoord gesloten tussen Sint-Niklaas, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Moerbeke, om doorgaand verkeer tussen E17 en E34 te vermijden door een tonnageverbod 7,5 ton tussen N70 en E34 in te voeren. Deze tonnagebeperking heeft als doel het doorgaand zwaar vervoer op de hoofdwegen te houden en het lokaal verkeer toch nog een uitweg te gunnen.

artikel HLN: zwaar vervoer

 

 

 

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: Fietsstad worden

De fiets speelt een centrale rol in in ons mobiliteitsplan (2015). Onze stad had als een van de eerste steden in Vlaanderen een  fietsinfrastructuur en -parkeerplan. Ondanks de inspanningen stijgt bij ons, net als in de rest van Vlaanderen  het aantal fietsongevallen. Het duidt vooral op de noodzaak om nog veel meer te doen.

IMG_2549

Nieuwe fietsinfrastructuur (zoals hier in Sinaai) moet comfortabel en veilig zijn

De stad nam 100 maatregelen ter bevordering van fietsveiligheid en -comfort inde afgelopen jaren en er werd bijna 30 km (ver)nieuw(d)e fietspaden aangelegd. Dit moet nog beter. Een nieuwe schepen van Mobiliteit en Openbare Werken moet als eerste werk een fietsambitieplan met 150 maatregelen opmaken met daarin minstens voor 30 km vernieuwde fietspaden en er ook budget voor vrijmaken. Hij kan daarvoor terugvallen op het fietsinfrastructuurplan en de al geplande projecten: Dendermondseesteenweg, Puitvoetstraat, Hoogkamerstraat en Vijfstraten.

Schermafbeelding 2018-09-21 om 13.18.26

Klik op de afbeelding om de 100 kleine en grote maatregelen van deze bestuursperiode te bekijken.

Het fietsinfrastructuurplan (2016) geeft de maat aan voor de hoofdfietsroutes die de omliggende gemeenten met Sint-Niklaas verbinden. We willen immers inzetten op trajecten eerder dan (prestige)projecten: de heraanleg van Vijfstraten en de brug over Vijfstraten zijn mooie voorbeelden van het wegwerken van missing links op trajecten.

Maar het fietsinfrastructuurplan reikt ook modeloplossingen voor knelpunten aan. De geïdentificeerde knelpunten op de hoofdroutes moeten systematisch aangepakt worden met die modeloplossingen. Op die manier wordt de weg leesbaarder én veiliger voor alle gebruikers.

Dit alles met de bedoeling onze kinderen veilig naar school te laten fietsen, en meer mensen uit de wagen en op de fiets te krijgen, zodat degenen die de auto nodig hebben omwille van een handicap, leeftijd en werk makkelijker en zonder tijdsverlies op hun bestemming geraken.