Archives for : June2016

42 prioriteiten voor jouw fietsstad

Volgende week ligt de Fietsinfrastructuurstudie en het Fietsparkeerplan voor Sint-Niklaas ter goedkeuring voor in de Gemeenteraad. Eén jaar na de goedkeuring van het mobiliteitsplan krijgt nu ook de peiler ‘fiets’ een duidelijk omlijnde ambitie en vooral visie op onze belangrijkste fietsverbindingen.De gemeenteraad krijgt 42 prioriteiten voor comfortabeler en vooral veiliger fietsen voorgelegd.

Samen met het studiebureau Traject, hebben we met de stad een mooi interactief en participatief parcours gereden langs 3 fietsconferenties om te eindigen met concrete voorstellen om het fietsen in onze stad aangenamer en vooral veiliger te maken.

3 fietsconferenties: van vage stelling tot concreet project

In 2013, bij de eerste fietsconferentie legden we de fietsers 10 controversiële stellingen voor. Uit de interactie met zo’n 70 fietsers uit alle wijken en geledingen van onze stad is toen het fietsactieplan geboren: 100 acties om fietsen aantrekkelijk te maken in onze stad. Deze 100 acties werden besproken en geprioritiseerd in de tweede fietsconferentie. De roep naar investeringen in infrastructuur klonk luid. Maar welke punten eerst?

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.39.58

Route en zijn knelpunten in beeld gebracht

De tweede conferentie ging akkoord om de hoofdroutes van fietsverkeer eerst op orde te stellen. Deze hoofdroutes vormen de ruggengraat van gans ons netwerk. Traject ging op stap met politie, mobliteitsdienst en de fietsersbond om deze routes in beeld en in kaart te brengen. Op de derde fietsconferentie werden dan de specifieke knelpunten op deze routes voorgelegd en afgetoetst bij de fietser.

Traject zocht en vond modeloplossingen voor de meeste problemen. De prioriteiten van de fietsers werden gekoppeld aan de oplossingen en een prioriteitenlijst werd opgemaakt op basis van de ranking van de fietsconferentie, opportuniteit en impact. Het resultaat is een goed bruikbaar en leesbaar handboek met 42 prioriteiten voor veiliger en comfortabel fietsen.

 

Ambitie én visie

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.38.32

De ambitie voor de hoofdfietsroutes op scherp gezet

Het mobiliteitsplan zet natuurlijk al de toon: we hebben de ambitie om een echte fietsstad te worden met een integraal fietsbeleid. De fietsinfrastructuurstudie zet onze ambitie op scherp: het soorten kruising, breedte, commerciële snelheid en gebruik van materiaal.

Prioriteiten kiezen

We kiezen voor infrastructurele maatregelen, maar ook voor eenvoudige en soms ook zeer noodzakelijke slimme oplossingen, zoals mag blijken uit onze top drie van prioriteiten:

1. Kruispunt Driekoningenstraat/Hofstraat fietsoversteekbaar maken

2. Belijnen Ovonde Ster

3. Oversteekvoorzieningen Stropersroute (oude spoorweg Mechelen – Terneuzen)

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.40.57

Alle knelpunten én de oplossingen werden gerangschikt volgens 6 criteria om te komen tot een rangschikking.

Fietsparkeerplan

Het fietsparkeerplan duidt aan waar extra fietsenstallingen nodig zijn en welk type fietsparkeerplaatsen waar zijn plaats heeft. Een uitgebreid onderzoek wees uit dat we meer dan 9,000 fietsstalplaatsen hebben in Snt-Niklaas. Enkel de fietsenstallingen aan het station blijken een acuut tekort. We willen daar in samenwerking met de NMBS in 2017 een noodoplossing om tegen 2019-20 een structurele grote fietsparking te realiseren.

Schermafbeelding 2016-06-19 om 11.41.16

3 zones, 3 verschillende parkeeroplossingen: winkelweefsel (rood), stedelijke zone (oranje) en residentiële zone (geel).

Welk soort fietsenstalling je plaatst hangt af van de plaats en functie van het stadsdeel. In het kernwinkelgebied worden fietsparkeervakken voorgesteld, terwijl in de woonwijken er meer nood is om een vraaggerichte aanpak van kleine gegroepeerde en steviger fietsenstallingen.

Als geprefereerde fietsenstalling koos de fietsconferentie tot onze verbazing voor het ‘fietsnietje’. Het gemak om je fiets daar tegen te plaatsen haalde het van de meer orthodoxe en steviger fietsenstallingen zoals aan het station.

Uitvoering

De uitvoering van deze studies en plannen beginnen na de goedkeuring. Sommige aanpassingen zullen opgenomen worden door de provincie (bv herstellen verhardingen op de fietssnelwegen), anderen zullen in synergie met wegenwerken gebeuren (bv Driekoningen in 2017) en nog anderen zullen gezamenlijk aangepakt worden door de stad (bv oversteekbeveiliging op alle fietshoofdroutes). Dit alles met de ambitie om meer mensen veilig op de fiets te krijgen. We zijn nog geen fietsstad, maar we blijven eraan werken.

Persoverzicht

HLN – Fietsparkeervakken voor de winkelstraten

 

Ruimte om te ondernemen = ruimte voor meer jobs

Laat me maar meteen beginnen met het slechte nieuws: terwijl de werkloosheid daalt in Vlaanderen en in de meeste centrumsteden, zijn er in de maand mei nog nooit zoveel werklozen geweest in onze stad. Maar liefst 5% meer dan vorig jaar, wat al een recordjaar was. De meeste van deze werklozen zijn laaggeschoold. Lees: hebben geen diploma middelbaar onderwijs. Wetende dat ‘mobiliteit’ van en naar het werk een van de grote struikelblokken is, moet er meer op lokale werkgelegenheid ingezet worden. 

Vlaanderen versus Sint-Niklaas

De vergelijking tussen gewest en stad gaat natuurlijk niet op. Een vergelijking met de andere centrumsteden wel.  Daar zien we de werkloosheid dalen. Enkel voor Sint-Niklaas en Aalst lijkt die daling niet op te gaan. Laat dat nu net de twee steden zijn met een laag aantal lokale jobs.

Schermafbeelding 2016-06-13 om 10.45.26

Vlaanderen vs. Sint-Niklaas: Vlaanderen dalende werkloosheid onder niveau 2014 (bron: vdab – arvastat)

Voor de centrumsteden zijn er gemiddeld 95 jobs op 100 beroepsbevolking. In Sint-Niklaas halen we de 80 nog niet. Kijken we een stukje dieper in de details van de cijfers zien we vooral een grote groep laaggeschoolden: 55% van de 3150 werkzoekenden zijn maar liefst laaggeschoold. De allochtonen maken een disproportioneel grote groep uit van de werkzoekenden. Maar liefst 40% van de werkzoekenden is allochtoon, een groot deel van hen ook laaggeschoold.

Schermafbeelding 2016-06-13 om 10.46.20

Sint-Niklaas vs. Vlaanderen. Hoogste werkloosheid in de laatste 5 jaar. 55% zijn laaggeschoold. (bron: vdab – arvastat)

Jobs voor laaggeschoolden

Schermafbeelding 2016-06-13 om 14.03.49

Aantal vacatures in stijgende lijn en bijna op historisch hoogtepunt van 2012. (bron: dab – arvastat)

Dat er wel degelijk een economische heropleving en groeiend vertrouwen is bewijzen de hoogte van de vacatures. Deze zijn nog nooit zo hoog geweest in de afgelopen 5 jaar en zijn nog steeds stijgende. Er is dus wel degelijk werk, maar het lijkt enkel weggelegd voor opgeleiden. Waar kunnen laaggeschoolden dan terecht? Jobs voor laaggeschoolden vind je vooral in de afgeleide werkgelegenheid: poetspersoneel, horeca, hard fysiek en/of buitenwerk waar vooral arbeidsattitude (stiptheid, beleefdheid, zin om eraan te beginnen …) een belangrijke rol spelen. Maar hiervoor zijn ook bedrijven nodig die (on)rechtstreeks kunnen zorgen voor deze afgeleide jobs.

Ruimte om te ondernemen

Sint-Niklaas heeft er in het verleden voor gekozen om geen grote stukken grondgebied op te offeren aan de industrie. De appetijt om nieuwe stukken open ruimte aan te snijden is zowel bij beleid als de burger bekoeld. Toch voelen we allemaal aan dat er meer ruimte voor ondernemen nodig is.

Duurzame bedrijventerreinen = meer werkgelegenheid

In Industriepark-Noord doen we nu een onderzoek met de steun van het Agentschap Ondernemen. We willen de ruimte efficiënter gebruiken. Hierdoor creëren we opportuniteiten: we laten toe om de bouwvrije zones te ‘gebruiken': door invulbouw te doen, hoger te bouwen of ruimte te creëren door bedrijven ruimte te laten delen. We denken daar vooral aan de perifere functies: parkeren, opslagruimte, afval, … Na het onderzoek moeten we de bouwregels in die zin aanpassen.

unspecified

De stad speelt een belangrijke rol in Industriepark-Noord door de aanwezigheid van het eigen Techniekhuis. (Copyright fototeam.be)

Zo zouden bedrijven de personeelsparking kunnen delen in een nieuw te bouwen parkeertoren. De ruimte die dan vrij komt kan gebruikt worden voor uitbreiding of nieuwe kleine bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de bedrijven die hun gronden ten gelde kunnen maken, goed voor nieuwe ondernemers die zich in onze stad willen vestigen en goed voor het milieu. Door dichter te bouwen, verminderen bv de stookkosten, kan er gedacht worden aan gegroepeerd kwalitatief groen en zoeken we voor de mobiliteit letterlijk nieuwe paden voor alle weggebruikers.

Deze nieuwe bedrijvigheid creëert op zijn beurt nieuwe jobs: de garage om de hoek, broodjes voor de lunch, poetspersoneel voor nieuwe ruimtes en dus meer opportuniteit voor mensen van hier bij ons die op zoek zijn naar een job. Meer dan ooit is er ruimte  nodig voor ondernemen en zijn ondernemers nodig.

Persoverzicht

TV Oost reportage Industriepark-Noord

HLN: Industrieparken moeten groener