Archives for : Slimme stad

Meerjarenplanning: mijn 5 prioriteiten voor de stad van morgen

Voor de verkiezingen schoof ik hier op mijn blog 5 prioriteiten vandaag voor de stad van morgen. In ons beleidsprogramma ‘Samen maken we de stad van morgen’ kwamen deze thema’s al sterk terug. Dit wordt nu bevestigd in de meerjarenbegroting die vanavond werd goedgekeurd en waar voor deze 5 prioriteiten budget, veel budget wordt vrijgemaakt.

1. Stadskernvernieuwing

Winkelwandellus

Winkelwandellus

Voor de verkiezingen pleitte ik voor twee versnellingen hoger voor stadskernvernieuwing. De vele uitdagingen waar onze stad voor staat komen vaak neer op hetzelfde: een gebrek aan kwaliteit in onze wijken en op onze pleinen creëren onbehagen en lokken ook de verkeerde ‘activiteiten’ aan. Daarom moeten we versneld investeren in een aantrekkelijke stad, met ruimte voor groen en ontmoeting, om te spelen en uit te rusten, te genieten maar ook te feesten. Voor het openbaar domein maken we maar liefst 27 miljoen EUR vrij in de komende 6 jaar. We realiseren de winkelwandellus (4,2 miljoen EUR) in een 10-tal straten en starten de dossiers Stationsplein, Houtbriel, Grote Markt en Hendrik Heymanplein op. Maar we zorgen ook voor speelprikkels, kunst in het openbaar domein en kwalitatief groen in de vele wijken.

2. Fietsstad worden

In de afgelopen bestuursperiode investeerden we in 100 kleine en grote verbeteringen op fietsvlak. We waren de eerste stad met een fietsinfrastructuurplan en fietsparkeerplan. We eindigden telkens in de top drie van fietssteden. In de begroting staat nu 6 miljoen EUR aan eigen middelen voor voet-en fietspaden. Dat is meer dan het dubbele van de vorige periode. Dit houdt geen rekening met subsidies of investeringen in fietsinfrastructuur die gerelateerd zijn aan rioleringsprojecten (44 miljoen EUR inclusief subsidies), noch met projecten van de provincie (zoals de fietsbrug over Vijfstraten of de vernieuwing van de Mechelen-terneuzen-wegel). De middelen voor Molenbeek en het fietspad tussen Temse en Sint-Niklaas komen daar nog bovenop (1,1 miljoen EUR). Dit laatste project maakt deel uit van een heus fietsprogramma in het zuiden van onze stad met nieuwe fietspaden Tussen Dendermondse Steenweg en Temse Velle (Tereken – Dendermondse Steenweg, Industriepark-West, Hogen Heerweg, Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Houten Schoen en Eigenlostraat). We zetten daarnaast ook in op de kleine verbeteringen met fietstelpalen en andere nieuwe fietsstallingen. Meer ruimte voor deelmobiliteit (fietsen en steps) maken daar ook deel van uit (400.000 EUR voor 6 jaar).

3. Laat de dorpen dorp zijn

Onze deelgemeenten zijn echte parels van open ruimte, groen en een rijk verenigingsleven. De volle cafés en de sfeervolste kermissen vinden we op en rond de dorpspleinen. Dit moet gekoesterd worden. Daarom mogen we de deelgemeenten niet laten verworden tot banlieus of aanhangsels van de stad maar moeten we hen tenvolle de kans geven zich verder te profileren als dorp. Daarom wordt er geïnvesteerd in dorpskern van Sinaai (600,000 EUR voor het afwerken van de Dries) en de heraanleg van de dorpskern van Nieuwkerken (1,2 miljoen EUR) naar een plaats met minder verkeerskarakter. Daarnaast zetten we door met het vrachtwagenverbod door de dorpskernen en de assen tussen de N70 en E34. Die gemeenteraadsbeslissing van juni 2019 vindt zijn uitvoering.

politie4. Leefbare wijken en straten

We versterken het toezicht op openbaar domein door de parkeerwachters taken van toezicht te geven. Om daar tijd voor vrij te maken geven we het pure parkeerbeheer in de handen van een private partner. Daardoor loopt het contingent van toezicht openbaar domein op van 9 tot 15 mensen. Daarnaast verhogen we de budgetten voor politie zodat de wijkpolitie en de verkeerspolitie op volle sterkte kunnen werken (+365,000 EUR jaarlijks).

Daarnaast is een kwestie van leefbare straten ook een kwestie van kwaliteit van inrichting openbaar domein (zie punt 1) en onderhoud. Hiervoor is een taskforce van alle uitvoerende diensten opgezet om het stadscentrum en enkele gevoelige wijken kort op te volgen qua drugs, verkeersoverlast, asociaal parkeren, zwerfvuil en een overzichtelijk openbaar domein.

5. Radicaal digitaal

De digitalisering van onze diensten gaat onverminderd voort. De inspanningen op het vlak van ICT die in de vorige bestuursperiode al verdriedubbeld werden (van 600,000 EUR tot 1,9 miljoen EUR) worden verder gezet. Om verder te groeien naar een digitale organisatie is voor ICT een investeringsbudget van 5.576.000 EUR ingeschreven en een werkingsbudget van 15.770.000 EUR (consultancy en licenties software b.v.). Daarnaast wordt een business analist aangesteld met als doel digitaliseringsprojecten aan te pakken, samen met de diensten. Daarnaast maken we 50.000 EUR per jaar vrij om mee op de ‘smart city-ideeëntrein’ van burgers, verenigingen of bedrijven te stappen.

Verkiezingsbeloftes gehouden. Nu samen werk maken van de stad van morgen!

 

 

Sint-Niklaas: smart city – stevige start

Smart City. Een marketingterm waarmee velen zich willen profileren. Een slimme stad willen zijn is een gezonde ambitie, maar wat verstaan we hieronder en hoe moeten we van Sint-Niklaas een slimme stad maken? Een kort overzicht.

Politiek is vooral keuzes maken prioriteiten stellen. Maar hoe doen we dat? Vandaag gebeurt er in veel domeinen een strakke inventarisatie van problemen en opportuniteiten die zich aandienen: slechte voetpaden, verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit, groen tekort, speelruimte tekort etc. Een lijst van problemen die actief wordt bijgehouden en aangepast. Op basis van deze lijsten en hoe erg een probleem is, worden prioriteiten bijgesteld.

Een Slimme Stad echter anticipeert. Het analyseert en ziet de problemen ‘van ver’ aankomen, nog voor ze een probleem worden. Een slimme stad gebruikt technologie om opportuniteiten te ontdekken en ze te implementeren en zo burgers gelukkiger maakt.

Waar staan we vandaag?

Vandaag staan we daar nog ver van. De domeinen waar data permanent gemonitord wordt zijn op 1 hand te tellen, laat staan dat die data gebruikt worden om ook te anticiperen. We hebben nog een lange weg te gaan en zijn daarvoor enkele strategische partnerships aangegaan.

Schermafbeelding 2018-09-10 om 12.41.28

De drie projecten waar Sint-Niklaas is in betrokken.

Sint-Niklaas is partner in 3 Smart City projecten die betoelaagd werden door Vlaams minister voor innovatie Philippe Muyters (zie afbeelding).

Concrete projecten

Daarnaast dingen we mee met Europese ‘smart’ projecten. Binnen Interreg Noord-West Europa (o.a. Ierland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, België) hebben we mee de aanvraag Smart space ingediend. Doel van het project is om de CO2-uitstoot te verminderen door de implementatie van slimme en duurzame openbare verlichting en aan te tonen dat dergelijke verlichting een postitieve impact heeft op energieverbruik, CO2-uitstoot, publieke leefbaarheid en veiligheid.

11 partners doen mee, een mix van lokale besturen, kennisinstellingen en bedrijven, waaronder stad Oostende (projectcoördinator), KU Leuven, TU Eindhoven, Ziut (Nederlands bedrijf dat slimme verlichtingssystemen ontwikkelt), Tipperary Council en gemeente Middelburg.

Met de partners zal een slim sensorplatform ontwikkeld worden dat de openbare verlichting kan aansturen, mits op de armaturen sensoren geplaatst worden.

Concreet is het de bedoeling om in het stadscentrum van Sint-Niklaas 300 verlichtingspunten te vervangen met ledverlichting (wat sowieso op de planning stond) en daarbij zullen we ook sensoren installeren die kunnen vebinden met het te ontwikkelen platform. Het centrum van Sint-Niklaas is een interessant pilootgebied omdat hier verschillende functies samen komen: wonen, werken, winkelen, ontspanning én een mobiliteitsknooppunt. Een slim systeem stuurt de verlichting aan volgens de noden.

Voor dit project werd ca. 3.470.000 EUR toegekend. Het totale projectbudget van Sint-Niklaas bedraagt ca. 540.000 EUR gespreid over 3 jaar, waarvan 60 % gesubsidieerd wordt (324.000 EUR). Bij de provincie is nog een aanvraag hangende om het project te co-subsidiëren.

Workshop Smart Cities

Als stadsbestuur beseffen we dat ‘smart’ zijn niet een taak van de stad alleen kan zijn, maar van alle creatieve geesten in de stad. Daarom werd op 20 september een workshop in de Fabrieck georganiseerd met geïnteresseerde bedrijven en middenveldsorganisaties die samen willen werken aan de slimme stad van de toekomst.