Archives for : Patrimonium

Meerjarenplanning: mijn 5 prioriteiten voor de stad van morgen

Voor de verkiezingen schoof ik hier op mijn blog 5 prioriteiten vandaag voor de stad van morgen. In ons beleidsprogramma ‘Samen maken we de stad van morgen’ kwamen deze thema’s al sterk terug. Dit wordt nu bevestigd in de meerjarenbegroting die vanavond werd goedgekeurd en waar voor deze 5 prioriteiten budget, veel budget wordt vrijgemaakt.

1. Stadskernvernieuwing

Winkelwandellus

Winkelwandellus

Voor de verkiezingen pleitte ik voor twee versnellingen hoger voor stadskernvernieuwing. De vele uitdagingen waar onze stad voor staat komen vaak neer op hetzelfde: een gebrek aan kwaliteit in onze wijken en op onze pleinen creëren onbehagen en lokken ook de verkeerde ‘activiteiten’ aan. Daarom moeten we versneld investeren in een aantrekkelijke stad, met ruimte voor groen en ontmoeting, om te spelen en uit te rusten, te genieten maar ook te feesten. Voor het openbaar domein maken we maar liefst 27 miljoen EUR vrij in de komende 6 jaar. We realiseren de winkelwandellus (4,2 miljoen EUR) in een 10-tal straten en starten de dossiers Stationsplein, Houtbriel, Grote Markt en Hendrik Heymanplein op. Maar we zorgen ook voor speelprikkels, kunst in het openbaar domein en kwalitatief groen in de vele wijken.

2. Fietsstad worden

In de afgelopen bestuursperiode investeerden we in 100 kleine en grote verbeteringen op fietsvlak. We waren de eerste stad met een fietsinfrastructuurplan en fietsparkeerplan. We eindigden telkens in de top drie van fietssteden. In de begroting staat nu 6 miljoen EUR aan eigen middelen voor voet-en fietspaden. Dat is meer dan het dubbele van de vorige periode. Dit houdt geen rekening met subsidies of investeringen in fietsinfrastructuur die gerelateerd zijn aan rioleringsprojecten (44 miljoen EUR inclusief subsidies), noch met projecten van de provincie (zoals de fietsbrug over Vijfstraten of de vernieuwing van de Mechelen-terneuzen-wegel). De middelen voor Molenbeek en het fietspad tussen Temse en Sint-Niklaas komen daar nog bovenop (1,1 miljoen EUR). Dit laatste project maakt deel uit van een heus fietsprogramma in het zuiden van onze stad met nieuwe fietspaden Tussen Dendermondse Steenweg en Temse Velle (Tereken – Dendermondse Steenweg, Industriepark-West, Hogen Heerweg, Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Houten Schoen en Eigenlostraat). We zetten daarnaast ook in op de kleine verbeteringen met fietstelpalen en andere nieuwe fietsstallingen. Meer ruimte voor deelmobiliteit (fietsen en steps) maken daar ook deel van uit (400.000 EUR voor 6 jaar).

3. Laat de dorpen dorp zijn

Onze deelgemeenten zijn echte parels van open ruimte, groen en een rijk verenigingsleven. De volle cafés en de sfeervolste kermissen vinden we op en rond de dorpspleinen. Dit moet gekoesterd worden. Daarom mogen we de deelgemeenten niet laten verworden tot banlieus of aanhangsels van de stad maar moeten we hen tenvolle de kans geven zich verder te profileren als dorp. Daarom wordt er geïnvesteerd in dorpskern van Sinaai (600,000 EUR voor het afwerken van de Dries) en de heraanleg van de dorpskern van Nieuwkerken (1,2 miljoen EUR) naar een plaats met minder verkeerskarakter. Daarnaast zetten we door met het vrachtwagenverbod door de dorpskernen en de assen tussen de N70 en E34. Die gemeenteraadsbeslissing van juni 2019 vindt zijn uitvoering.

politie4. Leefbare wijken en straten

We versterken het toezicht op openbaar domein door de parkeerwachters taken van toezicht te geven. Om daar tijd voor vrij te maken geven we het pure parkeerbeheer in de handen van een private partner. Daardoor loopt het contingent van toezicht openbaar domein op van 9 tot 15 mensen. Daarnaast verhogen we de budgetten voor politie zodat de wijkpolitie en de verkeerspolitie op volle sterkte kunnen werken (+365,000 EUR jaarlijks).

Daarnaast is een kwestie van leefbare straten ook een kwestie van kwaliteit van inrichting openbaar domein (zie punt 1) en onderhoud. Hiervoor is een taskforce van alle uitvoerende diensten opgezet om het stadscentrum en enkele gevoelige wijken kort op te volgen qua drugs, verkeersoverlast, asociaal parkeren, zwerfvuil en een overzichtelijk openbaar domein.

5. Radicaal digitaal

De digitalisering van onze diensten gaat onverminderd voort. De inspanningen op het vlak van ICT die in de vorige bestuursperiode al verdriedubbeld werden (van 600,000 EUR tot 1,9 miljoen EUR) worden verder gezet. Om verder te groeien naar een digitale organisatie is voor ICT een investeringsbudget van 5.576.000 EUR ingeschreven en een werkingsbudget van 15.770.000 EUR (consultancy en licenties software b.v.). Daarnaast wordt een business analist aangesteld met als doel digitaliseringsprojecten aan te pakken, samen met de diensten. Daarnaast maken we 50.000 EUR per jaar vrij om mee op de ‘smart city-ideeëntrein’ van burgers, verenigingen of bedrijven te stappen.

Verkiezingsbeloftes gehouden. Nu samen werk maken van de stad van morgen!

 

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: leefbare wijken en straten

Het is goed leven in Sint-Niklaas: we hebben immers alles wat we nodig hebben makkelijk bij de hand: sport, winkels, horeca, natuur, een rijk verenigings- en sociaal leven … 75% van de mensen wonen graag in hun buurt. In onze huis-aan-huis bezoeken werd het nog eens duidelijk dat drie fenomenen een andere aanpak verdienen: zwerfvuil, ‘straatraces’ en drugsgebruik in groepjes. Drie fenomenen ook waartegen klassieke politiecontrole weinig effectief is.

Politiekader

politieWe hebben in het begin van deze bestuursperiode een heuse saneringsactie ingezet. We doen het nu bv met 80 voltijdsen minder. Ook het OCMW (500,000 EUR) en de politie (350,000 EUR) betaalden mee aan het dichtrijden van gat naar een positief budgettair resultaat. Om dat mogelijk te maken vervolledigde de politie hun kader niet. De mobiliteitspolitie was daar grotendeels het slachtoffer van. Wij pleiten voor het voortzetten van de budgettaire discipline, maar vragen dat de politie ontzien wordt door het kader van de verkeerspolitie te vervolledigen, net als door het team wijkagenten te versterken.

Integrale overlastaanpak

Hoewel een noodzakelijke voorwaarde, is het versterken van ons korps onvoldoende. De drie overlastfenomenen verdienen een nieuwe en bredere aanpak om effectief te zijn. We stellen een proefconcept voor dat bestaat uit vijf luiken:

1. Systematisch verzamelen van data om overlastgebieden in kaart brengen. We starten een campagne op waarbij we de burgers oproepen om deze 3 overlastfenomenen zeker te melden. Op basis van meldingen, vaststellingen van de politie en onze eigen diensten brengen we de drie overlastfenomenen in kaart en prioritiseren we ze.camera_observation_preview_monitoring_security_camera_video-499892.jpg!d

2. Buurtwerkers en stadsdiensten beginnen een intensieve campagne die oproept om de overlast tot een minimum te houden in de buurt. We doen dit via klassieke en zichtbare manier (folders, borden …) en nieuwe media. Observaties ter plekke moeten de pijnpunten bloot leggen. Er wordt – voor zover mogelijk – in dialoog gegaan met de overlast-veroorzakers.

3. We grijpen in in het openbaar domein waar mogelijk: snelheidsremmers waar straatraces worden gehouden, intensievere opkuis in straten die zwaar te leiden hebben onder zwerfvuil en camerabewaking om niet zo zuivere samenscholingen te ontmoedigen.

4. Nultolerantie-politieoptreden in die buurten en wijken als sluitstuk. Wie zich niet houdt aan de afspraken, gaat de bon op of mag meekomen naar het politiehuis. We herhalen dit net zo vaak tot het fenomeen onder controle is.

5. Evaluatie en op naar de volgende wijk.

Nieuwe Straatnamen: hoe werkt dat?

In oktober stelde de gemeenteraad de nieuwe straatnamen voor de Filteint-site voorlopig vast (gebied tussen PLezantstraat, Landbouwersstraat en Wegvoeringsstraat). Alvast een aanleiding om het belang van straatnaamgeving even toe te lichten.

Straatnamen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Alvorens het zover is, is er al een heel parcours doorlopen:

1) Eerst stelt de gemeenteraad een nieuwe wegentracé vast.IMG_2169

2) Daarna buigt een straatnamencommissie zich over welke naam toepasselijk is voor de straat. De straatnamencommissie is samengesteld door de leden van de gemeenteraadscommissie van de schepen van Patrimonium (ikzelf dus) en vertegenwoordigers uit de brede culturele en erfgoedsector. Zij stellen nieuwe straatnamen voor in consensus.

3) Dit voorstel wordt door het college van burgemeester en schepenen voorgelegd aan de gemeenteraad.

4) De gemeenteraad stelt de namen eerst voorlopig vast, waarna er een openbaar onderzoek start.

5) Na het evalueren van de bezwaren, stelt de gemeenteraad de straatnamen definitief vast (of keurt ze af en dan begint het hele proces opnieuw).

Straatnaamgeving is aan strikte reglementering gehouden (Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen). Zo mogen straten niet vernoemd worden naar nog levende personen, mogen ze ook geen verwarring stichten en dient bij voorkeur geput te worden uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. Vandaar het belang van straatnaamgeving: het is een manier om een stuk erfgoed te bewaren.

IMG_2168

De Filteintsite, gezien vanop de Plezantstraat. De schouw zal bewaard worden als een getuige van de geschiedenis van de site.

Voor de Filteint-site tussen Plezantstraat, Landbouwerstraat en Wegvoeringsstraat is er heel wat discussie geweest over een passende naam. Logisch was geweest dat naamgeving verwees naar de vroegere activiteiten van Filteint, een – zoals de naam al aangeeft – textielververij. Tegelijk echter werd ook de textielsite tussen de Antwerpsesteenweg, Lamstraat en Lindenstraat benoemd (De ‘Weverij’). Daar werd, naar de activiteiten ginds, geopteerd voor de Ververijstraat, Weverijstraat en Spinnerijstraat. Ververijstraat of enige variant was dus uitgesloten.

In de Filteintsite moesten er 4 straten benoemd worden. We kozen voor de Filteintstraat voor de straat waar de in-en uitgang van de fabriek was (Landbouwerstraat). Een referentie naar de fabriek die er stond en waarvan een watertank en fabrieksschouw bewaard blijven als getuigen van de geschiedenis van de site.

Voor de andere straten werd dan gekeken naar de omgeving. Daar werden straten genoemd naar oorlogsslachtoffers (Mathilde Vandermeulenstraat en Leon Vermeirestraat). In het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog (100 jaar geleden) en de bevrijding na de tweede wereldoorlog (70 jaar geleden), werd gezocht naar een logische link met de oorlogen. Leon Vermeire en Mathilde Vandermeulen waren immers verzetsstrijders uit de eerste wereldoorlog. Het leek logisch de link te leggen naar de eerste wereldoorlog en daar te kiezen voor het jongste slachtoffer van de eerste wereldoorlog: Augustus De Bonte (zie beneden).

IMG_2170

De site gezien va de Landbouwersstraat vanop de toekomstige Filteintstraat.

Voor de straat aan de kant van de Wegvoeringsstraat werd gekozen voor de Willy Stevensstraat. Willy Stevens zat in het verzet in de tweede wereldoorlog, werd afgevoerd naar een concentratiekamp in Duitsland en stierf daar. Zijn thuis was in de Wegvoeringsstraat dichtbij waar de nieuwe straat begint. Een symbolische keuze in de jaren dat we 100 jaar eerste en 70 jaar tweede wereldoorlog herdenken.

Voor de geïnteresseerden wat meer info over de nieuwe straatnamen.

Filteintstraat:
De nv Filature et Teinturerie de Saint Nicolas-Waes, kortweg Filteint genoemd, is op 28 oktober 1922 opgericht bij akte verleden voor notaris Van de Perre te Temse. Het bedrijf, gevestigd op bovenvermelde locatie, spitst zich van meet af aan toe op het spinnen en twijnen van wol, katoen en andere textiele stoffen, en op het verven van draden en weefsels. In haar bloeiperiode heeft de fabriek nog 400 arbeiders tewerkgesteld. Tijdens het laatste kwart van de twintigste eeuw gaan de productie en verkoop gevoelig achteruit. Het aantal werknemers daalt continu: van ca. 260 in de jaren 1980 tot ca. 150 omstreeks 1995. In 2004 is de onderneming ontdubbeld in nv Filteint en nv Filteint Invest. On- danks het afstoten van de niet meer rendabele spinnerij-afdeling en het invoeren van tijdelijke werkloosheid, ziet de directie zich genoodzaakt om de boeken neer te leggen. De rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas spreekt op 18 april 2009 het faillissement uit. De nog overgebleven werknemers, in totaal ca. 55 personen, verliezen hun job.

Willy Stevensstraat:
Willy Pierre Stevens (°Sint-Gillis-Brussel, 9 januari 1926 – †Schandelah, 15 februari 1945), ongehuwde zoon van zetelgarneerder en handelaar Herman Charles Stevens en stenotypiste Irena Ludovica Verwee uit de Wegvoeringsstraat 52b te Sint-Niklaas, is op 19 juli 1944 gearresteerd door de Geheime Feldpolizei. Hij is een patriottisch bewogen student, die tijdens de Tweede Wereldoorlog lid wordt van het clandestiene Geheim Leger en diverse risicovolle opdrachten uitvoert als verbindingsagent van deze goed gestructureerde verzetsorganisatie. Willy Stevens wordt gedeporteerd naar het concentratiekamp van Schandelah te Neuengamme (nabij Hamburg, Noord-Duitsland), waar hij overlijdt in de nadagen van het naziregime.
Bij bevel van het Ministerie van Wederopbouw van 16 augustus 1947 wordt zijn overlijdensakte in rode inkt toegevoegd aan het register van 1925, onderaan de akte 99. Door een rechterlijke beslis- sing de dato 28 september 1949 van de Tweede Kamer van de rechtbank te Gent wordt hem postuum het statuut van politiek gevangene toegekend. Op 14 februari 1959 worden zijn stoffelijke resten, sa- men met die van zijn lotgenoten Karel Amadeus Cornu (°Belsele, 12 februari 1920 – †kamp Versen nabij Duits-Nederlandse grens, 19 november 1944) en Leo De Blieck (°Sint-Pauwels, 17 augustus 1907 – †kamp Versen, 26 november 1944), herbegraven op het Erepark van de stedelijke begraafplaats Tereken, tussen de zones N en O. Op Stevens’ rouwprentje staat vermeld dat hij is ‘bezweken door nazibeulenwerk en uitputting in concentratiekamp’.

August De Bontestraat:
In het raam van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog is gezocht naar een relevante straatnaam in de Filteintsite, die inhoudelijk aansluit bij de naburige Mathilde Vandermeulenstraat en Joseph Lonckestraat. Op grond van de door het Stadsarchief gepubliceerde lijst van de Sint-Niklase slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (Martin Bertram, Piet Van Bouchaute, Patty De Meester, bijlage tijdschrift Archivaria, jaargang 4, nr. 11, juni 2002) zijn vier potentiele namen gesuggereerd. Die staan symbool voor de bijna driehonderd inwoners van Sint-Niklaas en deelgemeenten die vaak op anonieme wijze hun leven hebben geofferd in de strijd tegen de Duitse militaire troepen en de Duitse bezettende macht.

Wifi in de stadskern: een stap naar een Smart City

De gemeenteraad van oktober keurde een voorstel goed om een deel van de handelskern te voorzien van een WiFi netwerk. We mikken op de vredefeesten van 2016 om het netwerk operationeel te krijgen.

wifi-logo-hiHet is de bedoeling dat iedere bezoeker van de stad van de openbare wifi kan gebruikmaken. Daarnaast moet het netwerk ook bij evenementen zijn meerwaarde bewijzen voor bezoekers, organisatoren, dienstverleners, hulpdiensten, pers, en dergelijke.  Dit biedt niet alleen mogelijkheden voor winkels en horeca, maar ook voor studenten, toeristen, ondersteuning en organisatoren van evenementen.

Lange termijn visie: stap naar Smart City

Op lange termijn biedt een wifi-zone in de binnenstad heel wat mogelijkheden om Sint-Niklaas uit te bouwen als Smart City want voor sommige slimme toepassingen zijn een WiFi netwerk een meerwaarde.

1. Toeristen kunnen interactief via hun mobiele toestellen de stad ontdekken en blijven gespaard van hoge internet of roamingkosten.

2. Mobiliteit: online toepassingen burgers en bezoekers realtime informatie verschaffen over beschikbaarheid van parkeerplaatsen en worden opstoppingen vermeden. Realtime verkeersapplicaties zorgen voor vlottere verkeersstromen, enz. De brutogegevens van geconnecteerde toestellen kunnen dienen om passage en verkeersintensiteit te monitoren.

Schermafbeelding 2015-10-24 om 16.16.26

In groen de WiFi dekking in een eerste fase

3. Lokale handelaars kunnen klanten gericht op de hoogte brengen over tijdelijke aanbiedingen en promoties op basis van hun locatie via beacons (zogenaamde ‘location based services’).

4. Bij evenementen biedt dit een interessante meerwaarde door de mogelijkheden van de sociale media. Bovendien hoeft er geen tijdelijk netwerk worden opgesteld per evenement.

5. De eigen dienstverlening kan efficiënter ondersteund worden; zo gebruikt men in sommige steden vuilbakken met sensoren die aangeven wanneer die vuilbakken geleegd moeten worden.

Praktisch

De Gemeenteraad maakte 125,000 EUR vrij om de WiFi te installeren. De dekking zal in een eerste fase beperkt zijn tot de verblijfsgebieden in de kernstad: Grote Markt, Stationsstraat, Houtbriel, Sint-Nikolaasplein en Stationsplein. Indien er fondsen vrij komen kan dit stap-voor-stap uitgebreid worden tot het hele kernwinkelgebied en de aantrekkingspolen in de stad zoals het stadspark of de museumsite. Ultiem, zouden ook de dorpskernen aan bod moeten kunnen komen, maar dat is een kwestie van centen.

Hoe ‘beperkt’ de WiFi zal zijn hangt ook af van de voorwaarden. In vergelijkbare steden gaat het vaak om 2 uur gebruik per dag. Daarna wordt het betalend.