Archives for : October2018

Die ochtend in de krantenwinkel: “Zes kille, Vlaams-Nationalistische neoliberale jaren”

De coalitie is gevormd en degenen die er niet bij zijn beschuldigen de anderen van een “voorakkoord”, “Niet-democratisch!” of nog erger. In Sint-Niklaas worden het volgens de oppositie “Zes kille, Vlaams-Nationalistische neoliberale jaren”.

999f7f0d-c571-48c2-8a45-324c26e187c4

De lijsttrekkers van N-VA – Groen – Open-VLD @ King George

 

Er is dus een nieuwe bestuursmeerderheid N-VA, Groen en Open-VLD. Een coalitie van winnaars want de drie partijen gingen vooruit. Dat is een belangrijk democratisch signaal. Aan het hoofd levert de grootste partij de burgemeester die deze keer ook de populairste politicus blijkt, gemeten aan voorkeurstemmen.

Er is nu ook een coalitie – voor het eerst in de geschiedenis van Sint-Niklaas – van niet-verzuilde partijen. ‘Achterban’ is immers het meest misbruikte woord in politieke besluitvorming. Het is vaak een omfloerste term voor ‘belangenvereniging’ die niet noodzakelijk het algemeen belang voorstaat.

We rekenen erop in alle openheid met mekaar te spreken, elkaars gevoeligheden te (leren) kennen en ze te respecteren, om rechtstreeks met mekaar in dialoog te gaan op een respectvolle, constructieve wijze. Op die manier wint iedereen. De Sint-Niklazenaar eerst.

IMG_0085

Peter Buysrogge was uiterst tevreden over het verkiezingsresultaat

Maar uiteindelijk moet het vooral over inhoud gaan! Meteen lanceren we een inhoudelijk 10-puntenprogramma met punten waar we met z’n allen willen voor gaan. Daarin accenten voor iedereen.

Voor N-VA is dat een integraal veiligheidsbeleid met focus op leefbaarheid door het bestrijden van overlast, versterking winkelweefsel en opwaardering openbare ruimte, focus op activering in het welzijnsbeleid, netheid openbaar domein, bedrijfsvriendelijk klimaat met focus op economische activiteiten die werkgelegenheid creëren, een tweede zwembad, een verlaging van de belastingen en efficiënte administratie. Maar evengoed stonden wijkcirculatie, fietsstad worden, armoedebestrijding en beschermen van de open ruimte in ons programma.

We kijken voorwaarts met veel goesting en geloof in een betere toekomst voor de Sint-Niklazenaar. We willen verder op transparante manier met die Sint-Niklazenaar stap voor stap evolueren naar een topstad. #fieropsinnekloas #9100

Pers (clicken)

HLN: coalitie

HLN: 10 speerpunten

Nieuwsblad

TVOost: aankondiging

TVOost interview Lieven

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: radicaal digitaal

De afbraak van de rechtervleugel van het stadhuis luidt ook het begin aan van een andere vorm van dienstverlening: op maat en radicaal digitaal. Het is duidelijk dat we op het vlak van (digitale) dienstverlening een kloof te dichten hebben tussen de verwachtingen van onze klanten en wat we kunnen aanbieden.

Dienstverlening op maat

De nieuwe stadswinkel aan de kant van de Parkstraat zal alle publieksfuncties overzichtelijk bundelen: laagdrempelig, met een onthaalfunctie die niet alleen doorverwijst maar ook alle eenvoudige producten van de stad aanbiedt. Snel binnen en buiten dus. Daarnaast is er veel Schermafbeelding 2018-10-11 om 09.58.16aandacht voor themabalies waar – na eenvoudige afspraak – dossiers ten gronde kunnen besproken worden of in discretie in een van de spreekkamers.

Schermafbeelding 2018-10-11 om 09.57.40Het klinkt misschien vreemd om in tijden van verregaande digitalisering nog steeds te investeren in een fysiek loket, maar laat ons eerlijk zijn: nog steeds zijn er veel mensen die digibeet zijn of onze taal onvoldoende machtig zijn. Het succes van de nieuwe stadswinkel hangt in grote mate af van de snelheid waarmee we onze diensten on-line kunnen zetten. Hoe meer we digitaal kunnen afwerken, hoe meer tijd onze medewerkers hebben voor de klanten die echt hulp nodig hebben aan het loket.

Hoe moet dat er uitzien?

Iedere burger krijgt zijn beveiligd on-line Sint-Niklaas profiel waar hij basisgegevens en attesten kan terugvinden (gezinssamenstelling, afschrift geboorteaktes etc). Via dit portaal kan hij opmerkingen en klachten doorgeven en kan hij on-line de stand van zijn vraag opvolgen. Uiteraard kan dit ook via een mobiel kanaal. Identiteitskaarten kunnen gewoon via een app aangevraagd worden. Makkelijk toch? En zegt u al deze gadgets niets? Dan wordt u fijn bediend in de nieuwe stadswinkel of in een van de servicepunten in de deelgemeenten. En waarom niet investeren in een mobiele dienstenbus voor degenen die slecht te been zijn?

Prioriteiten vandaag voor morgen: leefbare wijken en straten

Het is goed leven in Sint-Niklaas: we hebben immers alles wat we nodig hebben makkelijk bij de hand: sport, winkels, horeca, natuur, een rijk verenigings- en sociaal leven … 75% van de mensen wonen graag in hun buurt. In onze huis-aan-huis bezoeken werd het nog eens duidelijk dat drie fenomenen een andere aanpak verdienen: zwerfvuil, ‘straatraces’ en drugsgebruik in groepjes. Drie fenomenen ook waartegen klassieke politiecontrole weinig effectief is.

Politiekader

politieWe hebben in het begin van deze bestuursperiode een heuse saneringsactie ingezet. We doen het nu bv met 80 voltijdsen minder. Ook het OCMW (500,000 EUR) en de politie (350,000 EUR) betaalden mee aan het dichtrijden van gat naar een positief budgettair resultaat. Om dat mogelijk te maken vervolledigde de politie hun kader niet. De mobiliteitspolitie was daar grotendeels het slachtoffer van. Wij pleiten voor het voortzetten van de budgettaire discipline, maar vragen dat de politie ontzien wordt door het kader van de verkeerspolitie te vervolledigen, net als door het team wijkagenten te versterken.

Integrale overlastaanpak

Hoewel een noodzakelijke voorwaarde, is het versterken van ons korps onvoldoende. De drie overlastfenomenen verdienen een nieuwe en bredere aanpak om effectief te zijn. We stellen een proefconcept voor dat bestaat uit vijf luiken:

1. Systematisch verzamelen van data om overlastgebieden in kaart brengen. We starten een campagne op waarbij we de burgers oproepen om deze 3 overlastfenomenen zeker te melden. Op basis van meldingen, vaststellingen van de politie en onze eigen diensten brengen we de drie overlastfenomenen in kaart en prioritiseren we ze.camera_observation_preview_monitoring_security_camera_video-499892.jpg!d

2. Buurtwerkers en stadsdiensten beginnen een intensieve campagne die oproept om de overlast tot een minimum te houden in de buurt. We doen dit via klassieke en zichtbare manier (folders, borden …) en nieuwe media. Observaties ter plekke moeten de pijnpunten bloot leggen. Er wordt – voor zover mogelijk – in dialoog gegaan met de overlast-veroorzakers.

3. We grijpen in in het openbaar domein waar mogelijk: snelheidsremmers waar straatraces worden gehouden, intensievere opkuis in straten die zwaar te leiden hebben onder zwerfvuil en camerabewaking om niet zo zuivere samenscholingen te ontmoedigen.

4. Nultolerantie-politieoptreden in die buurten en wijken als sluitstuk. Wie zich niet houdt aan de afspraken, gaat de bon op of mag meekomen naar het politiehuis. We herhalen dit net zo vaak tot het fenomeen onder controle is.

5. Evaluatie en op naar de volgende wijk.

Prioriteiten vandaag voor morgen: laat de dorpen dorp zijn

Sint-Niklaas heeft veel kwaliteiten (zie deel 1 van deze reeks). Sint-Niklaas is ook de stad met 4 mooie dorpen: Sinaai, Belsele, Nieuwkerken en het gehucht Puivelde, elk met zijn eigen kwaliteiten. De grote uitdaging is de dorpen dorp te laten zijn.

Landelijk karakter behouden

Ook in onze deelgemeenten is de groei merkbaar. Wijken verjongen en de verbouwactiviteiten zijn in onze dorpen even aanwezig als in de stad. Jonge en minder jonge gezinnen weten de rust en het groene karakter van onze deelgemeenten te appreciëren. Maar ook de uitstekende scholen, voorzieningen, clubs en verenigingen zijn een echte troef.

IMG_6322

Gerenoveerde dorpskern van Puivelde (foto tijdens Puivelde kermis)

Laat ons deze troeven koesteren. Het aansnijden van nieuwe open ruimte in de dorpen – buiten degene die nu al beslist zijn – is geen goed idee. Tegelijk is er nood aan vernieuwing van het gebouwenpatrimonium op de invalswegen en in de dorpskernen. Dat biedt kansen om in de dorpskernen zachtjes te verdichten (kleine meergezinswoningen, kangoeroewonen, co-housing) en daarbuiten te renoveren binnen dezelfde voetafdruk. Op die manier kan groei opgevangen worden zonder dat er nieuwe ruimte verloren gaat.

Lokaal handels-en verenigingsleven blijvend ondersteunen

Willen we de automobiliteit tot een minimum houden, is er best ook bloeiend handels- en verenigingsleven. In de afgelopen bestuursperiode werd een budget voorzien om lokale handelsinitiatieven te ondersteunen. Door het grote succes is dit budget al 2 keer verhoogd. Dit moet verder gezet worden. Het rijke verenigingsleven in de deelgemeenten mag geen extra lasten opgelegd worden en de subsidies mogen wel gericht opgetrokken worden.

Ook de openbare denstverlening wordt best niet afgebouwd. In tegendeel: er moet gezocht worden naar een versterking en bundeling van lokale diensten.

IMG_6328

Sinaai Dries tijdens de werken: dorpskarakter respecteren

Tenslotte mogen investeringen in patrimonium ten dienste van de gemeenschap niet achterblijven: een goed voorbeeld is het nieuwe bouwproject voor jeugdbeweging, dansclub en jeugdhuis in Belsele moet doorgaan.

Investeren in openbaar domein

In de vorige bestuursperiodes is er al veel geïnvesteerd in Belsele, Puivelde en Sinaai. Nu moet Nieuwkerken aan de beurt komen. De dorpskern van Nieuwkerken heeft het gevoel van een verkeersknooppunt (brede banen, veel verharding en verkeerslichten). Dit kan anders. Een aanleg waarbij ontmoeting en traag verkeer centraal staan, moeten het centrum van Nieuwkerken zijn dorps karakter teruggeven. Speciale aandacht gaat daarbij naar inpasbaarheid van de functies van vandaag (horeca, parking, de kerk en het ontmoetingscentrum). We doen dit best  in een traject met de Nieuwkerkenaars zelf. Logischerwijs worden er ook mobiliteitsknopen doorgehakt in functie van verkeersveiligheid.

Geen plaats voor zwaar vervoer

In een leefbare woonkern is geen plaats voor zwaar vervoer. Recent is er een rijverbod-grootakkoord gesloten tussen Sint-Niklaas, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Moerbeke, om doorgaand verkeer tussen E17 en E34 te vermijden door een tonnageverbod 7,5 ton tussen N70 en E34 in te voeren. Deze tonnagebeperking heeft als doel het doorgaand zwaar vervoer op de hoofdwegen te houden en het lokaal verkeer toch nog een uitweg te gunnen.

artikel HLN: zwaar vervoer

 

 

 

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: Fietsstad worden

De fiets speelt een centrale rol in in ons mobiliteitsplan (2015). Onze stad had als een van de eerste steden in Vlaanderen een  fietsinfrastructuur en -parkeerplan. Ondanks de inspanningen stijgt bij ons, net als in de rest van Vlaanderen  het aantal fietsongevallen. Het duidt vooral op de noodzaak om nog veel meer te doen.

IMG_2549

Nieuwe fietsinfrastructuur (zoals hier in Sinaai) moet comfortabel en veilig zijn

De stad nam 100 maatregelen ter bevordering van fietsveiligheid en -comfort inde afgelopen jaren en er werd bijna 30 km (ver)nieuw(d)e fietspaden aangelegd. Dit moet nog beter. Een nieuwe schepen van Mobiliteit en Openbare Werken moet als eerste werk een fietsambitieplan met 150 maatregelen opmaken met daarin minstens voor 30 km vernieuwde fietspaden en er ook budget voor vrijmaken. Hij kan daarvoor terugvallen op het fietsinfrastructuurplan en de al geplande projecten: Dendermondseesteenweg, Puitvoetstraat, Hoogkamerstraat en Vijfstraten.

Schermafbeelding 2018-09-21 om 13.18.26

Klik op de afbeelding om de 100 kleine en grote maatregelen van deze bestuursperiode te bekijken.

Het fietsinfrastructuurplan (2016) geeft de maat aan voor de hoofdfietsroutes die de omliggende gemeenten met Sint-Niklaas verbinden. We willen immers inzetten op trajecten eerder dan (prestige)projecten: de heraanleg van Vijfstraten en de brug over Vijfstraten zijn mooie voorbeelden van het wegwerken van missing links op trajecten.

Maar het fietsinfrastructuurplan reikt ook modeloplossingen voor knelpunten aan. De geïdentificeerde knelpunten op de hoofdroutes moeten systematisch aangepakt worden met die modeloplossingen. Op die manier wordt de weg leesbaarder én veiliger voor alle gebruikers.

Dit alles met de bedoeling onze kinderen veilig naar school te laten fietsen, en meer mensen uit de wagen en op de fiets te krijgen, zodat degenen die de auto nodig hebben omwille van een handicap, leeftijd en werk makkelijker en zonder tijdsverlies op hun bestemming geraken.

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: Stadskernvernieuwing

De verkiezingen van 14 oktober komen nu heel dicht. De afgelopen zes jaar hebben we met onze ploeg hard aan de kar getrokken om op een aantal cruciale domeinen de verandering in te zetten: op mobiliteit, economie, digitalisering, dienstverlening en financiën is er een trendbreuk of is een traject begonnen dat ons een andere weg doet inslaan. Ik leg u de komende dagen graag de 5 punten voor waarmee we het verschil kunnen maken.

‘Twee versnellingen hoger voor stadskernvernieuwing’

Het is al ten overvloede gezegd: de heraanleg van de Stationsstraat is een voorbeeldproject. Aangenaam, kwalitatief groen en toegankelijk openbaar domein met aandacht voor esthetiek, water en vooral … de mens. De Stationsstraat staat dan ook centraal in onze winkel-wandelroute. Logisch: trek vanuit het midden van de Stationsstraat een cirkel met straal van 500 meter en je hebt alle attractiepolen van de stad. Uniek in Vlaanderen. Een troef die we veel beter moeten uitspelen.

Schermafbeelding 2017-07-15 om 10.45.04

Winkelwandelroute in de stadskern – tevens de focus van stadsvernieuwing

Aantrekkelijke stadskern als prioriteit

Onze binnenstad heeft broodnodig investeringen nodig. We kunnen immers niet enkel teren op een mooie heraangelegde Stationsstraat. Ook alle aanloop- en aanrijroutes moeten aantrekkelijk zijn: onze Grote Markt moet gezelliger en meer op mensenmaat, de omliggende centrumstraten op de winkelwandelroute moeten aangepakt worden: de Ankerstraat, Zamanstraat, Regentiestraat en Casinostraat, Van Britsomstraat, Paul Snoekstraat en Collegestraat vormen het hart van onze stad en bundelen alle belangrijke functies: winkels, horeca, evenmentenplein, openbaar vervoer, cinema, concertzaal en stadsschouwburg. Het openbaar domein moet die troeven beter uitspelen en is een absolute voorwaarde voor meer leven in onze binnenstad. Dat bedoelde ik ook in HLN van 27/9 (zie link artikel).

Heraanleg op maat van de mens

Laat ons ook toegeven dat de stadsvernieuwingsprojecten Grote Markt en Stationsplein een giga-flop zijn. Een historische vergissing van formaat. De twee pleinen zijn immers ingericht als verkeerspunten en stimuleren allerminst gezellig samenzijn. Laat ons hiervan leren.

Schermafbeelding 2018-09-28 om 16.48.13

HLN – 27 september 2018

Met de investeringen in groen op de twee pleinen is er al een stapje gezet, maar er is veel meer nodig. De plannen voor de Grote Markt en het Heymanplein spelen daar volledig op in, met grote zones voor voetgangers, groen en ruimte voor ontspanning, ontmoeting en horeca en terrasjes.

IMG_7465

Zit- en groenelementen geïntegreerd in 1 ontwerp.

Niet alle straten moeten volledig heraangelegd worden om kwaliteit uit te stralen. Het is best de moeite om te investeren in de tussentijd in kwaliteitsvol en makkelijk te onderhouden straatmeubilair en groen. Dit kan ingeplant worden in de huidige weg of parkeerstroken. Parkeren wordt daarmee ook naar voor geschoven als een van de topprioriteiten.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.03.43

Impressie uit masterplan Hendrik Heymanplein: plaats voor ontmoeting en groen. Parkeren onder de grond.

Wat met (auto)parkeren?

Een van de doelstellingen van het circulatieplan is de bereikbaarheid van onze stadskern te verbeteren door het doorgaand verkeer te weren. Op die manier geraakt wie er wel moet zijn makkelijk in de kern.

Bewoners en bezoekers moeten zo snel mogelijk naar de juiste parking worden geleid. Daarom pleiten wij voor voldoende parkeerruimte onder het Heymanplein en zou een parkeertoren op Zwijgershoek een goede maatregel zijn om bezoekers en bewoners op te vangen en zo parkeren in de straten te verminderen in ruil voor een groene en kwalitatieve inrichting van het openbaar domein.

Een ondergrondse parking op het Schouwburgplein kan ook, maar die laatste heeft pas zin als er een (voetgangers)doorsteek wordt gerealiseerd naar de Stationsstraat, los van de Reinaertgalerij.

deel 2: Fietsstad worden