Archives for : lokale economie

Upgrade 2.0: de winkelwandellus

Afgelopen weken kon u vernemen dat de stad een aannemer zocht om de ‘Winkelwandellus’ te realiseren. Een idee uit het detailhandelsplan van 2017. (zie ook deze blogpost). Het is slechts één element uit een uitgebreid plan om ons handelsapparaat te versterken en onze stad uit de grijze middenmoot te tillen tot een stad waar iedereen graag is.

Focusgebied uit het detailhandelsplan

Focusgebied uit het detailhandelsplan

In het detailhandelsplan lezen we: ‘Ook de stad draagt haar steentje bij door zichtbare looplussen te creëren en de groene binnentuinen een prominente plaats te geven.’ en even verder lezen we: ‘Looplus Regentiestraat – Regentieplein – Zamanstraat – Verdurmestraat

Het Masterplan Publieke Ruimte verwijst naar de noodzaak om looplijnen en belevingsparcours uit te stippelen. De Regentiestraat, het Regentieplein, de Zamanstraat en de Verdurmestraat hebben architecturaal, cultureel en functioneel heel wat te bieden. Een opportuniteit dus om daar een looplus te gaan creëren … ‘

Belang van openbaar domein

Een opwaardering van het openbaar domein is een noodzakelijk voorwaarde om te komen tot een kwalitatieve stadsbeleving waar ontmoeten, genieten, rusten en spelen een plaats hebben. Ons openbaar domein domein vandaag wordt gedomineerd door beton, asfalt en de auto. Een goede combinatie van verharding, groen en inrichting in functie van de mens kunnen al veel helpen. Door het openbaar domein uniform in te richten (zelfde materialen, zelfde type inrichting voor dezelfde type straten) maken we het openbaar domein leesbaarder en makkelijker te onderhouden. Die keuzes werden in de vorige bestuursperiode al gemaakt in het Masterplan Publieke Ruimte.

Wat en wanneer?

Fasen van de realisatie van de winkelwandellus

Fasen van de realisatie van de winkelwandellus

In de afgelopen bestuursperiodes is er veel buiten de stadskern geïnvesteerd. Terecht. Maar nu is het hoog tijd om ons centrum qua beleving in de openbare ruimte op niveau van een Stationsstraat te trekken. We pakken in een straal van 300 meter ronde de Stationsstraat daarom de openbare ruimte aan. Hiervoor starten we de pleinprojecten zoals de ‘herinrichting van de Grote Markt’ en gaan we het ‘masterplan Hendrik Heymanplein’ verder zetten. Maar ook de straten er rond verdienen een upgrade.

De bedoeling is om deze te realiseren in 4 fasen genoemd naar de voornamen die terugkomen in de betrokken functies  en straatnamen: Richard, Paul, Mercator en Albert. Deze zullen uitgevoerd worden over de hele bestuursperiode. Het gaat over het vernieuwen van voetpaden en rijloper, het veiliger maken van schoolomgevingen, het vervangen van straatmeubilair en het zoeken én vinden van nieuwe ruimte voor extra groen en ontmoetingsruimte. Waar nodig worden de rioleringen uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw vervangen.

Het ontwerp wordt in samenspraak gedaan met bewoners en handelaars voor elke fase.

In totaal wordt hiervoor 4,2 miljoen EUR voor vrijgemaakt.

 

Pers

HLN

TVOost

HNB

 

 

Duurzame Industrieterreinen: wil u wel?

In de gemeenteraad van november werd het nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Industriepark-Noord goedgekeurd. Een RUP legt vast wat waar en hoe gebouwd mag worden. Het verfijnt het gewestplan dat de bestemmingen vastlegt, maar niet de hoogtes, afstandregels en bijzondere voorwaarden. Op het Industriepark Noord ruste een ‘Bijzonder Plan van Aanleg’. Dat is de voorloper van een RUP en dat zeer strenge regels oplegde qua hoogte en types bedrijvigheid. Helemaal niet meer aangepast aan deze tijd. En opvallend: enkel van toepassing op dit industrieterrein!

Het gevolg is dat bedrijven zich genoodzaakt zich te verplaatsen of niet te investeren ‘want de moeite niet’, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid of de continuïteit van deze bedrijven. Een nieuw RUP moest daar een antwoord op bieden maar tegelijk ook de samenwerking, zuinig ruimtegebruik, energie- en afvalbeheer en natuur- en belevingsruimte versterken. Kortom een modern industrieterrein voor morgen mogelijk maken en de discriminatie tegenover dit bedrijventerrein wegwerken.

Een modern, duurzaam en samenwerkend bedrijventerrein, weg van het hokjesdenken.

Een modern, duurzaam en samenwerkend bedrijventerrein, weg van het hokjesdenken.

De oppositie stelde voor de goedkeuring uit te stellen en te wachten op de Vlaamse overheid die aan zijn ruimtelijk beleid aan het sleutelen is. In een van die voorontwerp van decreten wordt immers de mogelijkheid vooropgesteld om planbaten te heffen indien verdichting mogelijk wordt gemaakt door een RUP binnen dezelfde bestemming. (vroeger kon dat enkel bij verandering van bestemming, b.v. van landbouw naar industrie). Toch is het geen goed idee daarop te wachten. Vijf redenen:

1. Het RUP voldoet aan de vooropgezette ambities die 3 jaar geleden samen zijn besproken en afgebakend met Vlaio, het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen, die dit RUP subsidiëren. De herontwikkeling van Industriepark – noord past in de ambitie van het stadsbestuur om meer ruimte te geven aan ondernemingen. De verouderde voorschriften van een van de oudste industrieparken aanpakken was een belangrijke beleidsdoelstelling van het stadsbestuur.

Het resultaat is een voorbeeld-RUP in alle betekenissen op Vlaams en Sint-Niklaas niveau. Het sluit perfect aan met onze duurzaamheidsambities van verdichting, intensivering en samenwerking met ook een groot natuur-luik, gekoppeld aan beeldkwaliteit.

Het nieuwe RUP laat bv ook een collectief parkeergebouw toe. De bedrijven die dit realiseren kunnen hun parking voor werknemers dan gebruiken om te verdichten.

Het nieuwe RUP laat bv ook een collectief parkeergebouw toe. De bedrijven die dit realiseren kunnen hun parking voor werknemers dan gebruiken om te verdichten.

2. Er is bij bedrijven gezocht naar een breed draagvlak voor dit RUP en dit is ook gevonden. Bedrijven zitten vandaag vast aan de BPA-voorschriften. Zij hebben hun hoop gericht op dit RUP om te kunnen groeien of productieaanpassingen te doen. Nooit was er tijdens dit proces sprake van een meerwaardebelasting. Dit dan toch doen kan beschouwd worden als contractbreuk en betekent een mogelijks lange periode van onzekerheid. Geen voorbeeld van goed bestuur.

3. Er is geen eensgezindheid over het tijdsverloop noch is er zekerheid over de uiteindelijke inhoud van de decreten waar de Vlaamse regering mee bezig is, zeker omdat dit decreet gekoppeld is aan een hele trein van decreten.

Schermafbeelding 2018-11-27 om 16.13.35

Ruimte voor andere vormen van bedrijvigheid: incubators en start-ups al dan niet in pop-up-vorm.

4. Een niet-goedkeuring van dit RUP houdt bovendien de verschillende behandeling van onze industrieterreinen in stand. Waar op Industriepark Noord bedrijven mogelijks onderhevig zouden zijn aan planlasten, geldt dat niet op de andere industrieterreinen. Geen voorbeeld van billijk bestuur.

5. Men spreekt over ‘veel geld missen’. Hoe komt men daarbij? Meerwaarde wordt immers bepaald door een ‘landcommissie’ en men niet weet hoeveel en òf er meerwaarde zal zijn. Bovendien kan ze pas opgevraagd worden bij het afleveren van een bouwvergunning, dus op het moment dat er verbouwd zal worden.

– Indien de meerwaardeheffing inderdaad in de miljoenen zou lopen dan zal er niet geïnvesteerd worden. Het is immers goedkoper om op een onbebouwd terrein te bouwen.

– Het is ook nog niet zeker dat er meerwaarde is gezien de stedenbouwkundige voorschriften die telkens voorwaarden oplegt om te mogen verdichten. Deze investeringen mogen afgetrokken worden van de meerwaarde in het voorstel!

Jobs: ons financieel voordeel en instrument tegen armoede

Tenslotte, hebben we er ook financieel voordeel bij dat de drempel tot investeringen niet te hoog wordt en dat die verdichting er komt. Op langere termijn verdient de stad meer als er intensivering komt: De onroerende voorheffing stijgt (43,6% inkomsten van onroerende voorheffing – referentiejaar 2016 – in Sint-Niklaas komt van rechtspersonen), werkgelegenheid stijgt en werkloosheid daalt, uitkeringen dalen ook.

Laat ons toch niet vergeten dat het aantal jobs per 100 werkenden enkel in Aalst nog lager is dan in Sint-Niklaas. Het gemiddelde van de centrumsteden ligt ruim boven de 100 jobs per honderd werkenden. Is het dan verbazingwekkend dat we het moeilijk hebben in de strijd tegen armoede?

pers:

HLN

Nieuwsblad

 

Detailhandel op sterke sporen

Detailhandelsplan: van visie tot actie

 

In maart keurde de gemeenteraad met ruime meerderheid (33 stemmen voor op 41) het detailhandelsplan goed voor Sint-Niklaas. Het plan zet voor het eerst een alomvattende visie rond detailhandel in onze stad uit. In de gemeenteraad van juni keurden we een stimuluspakket van 610.000 EUR (2017-19) goed voor investeringen van handelaars en eigenaars in betere winkelpanden.

Vreemde timing?

Het is niet gebruikelijk om ruim in de tweede helft van een bestuursperiode te komen met een beleidsplan. Toch is de timing niet zo vreemd. Kernversterkend beleid in Vlaanderen was zoeken, studeren, proberen en falen en weer opstaan. In de laatste twee jaar is er, mede door input van (inter)nationale experts een brede consensus over de aanpak van kernwinkelgebieden.

Visie

Schermafbeelding 2017-07-15 om 10.44.14Het startpunt van onze visievorming: elke vorm van handel heeft zijn plaats in onze stad. Maar niet alle soorten handel moeten overal kunnen. Een visie houdt ook best de vinger aan de pols van de realiteit: we hebben een shopping center aan de rand van stad, dat zal met deze visie niet verdwijnen of blijven.

Daarom wordt de stad onderverdeeld in 6 zones voor detailhandel, elk met zijn eigen specifieke eigenschappen. Centraal in Sint-Niklaas staat een sterk focusgebied, met bovenlokale uitstraling en een aaneengesloten, goede mix van diensten, ketens, cultuur en vooral winkels en horeca die het verschil maken. Een belevingsgebied.

Naast aandacht voor een breder kernwinkelgebied, Waasland Shopping Center en de Kapelstraat, Baanwinkels (N70 – uitsluitend nog gericht op huis, tuin en auto) is er ook sinds lange tijd weer aandacht voor sterke lokale winkelkernen in de deelgementen die vooral lokale bediening beogen.

 

Van visie naar actie

Om dit mogelijk te maken bevat het handelsbeleidsplan 72 Sint-Niklaas-specifieke actieplannen, waarvan de meeste stappen al gezet zijn in de afgelopen jaren, maar pas nu op kruissnelheid komen.

Schermafbeelding 2017-07-15 om 10.45.04

Grafische voorstelling focusgebied in de stadskern (afbeelding uit detailhandelsplan)

 1. We bepalen een duidelijk omlijnd focusgebied waar we (pro-)actief actie ondernemen.
 2. Leegstand ontmoedigen: Volhouden leegstandsbelasting. Ze zet eigenaars aan tot creativiteit en soepelheid naar huurders.
 3. Ondernemerschap stimuleren: Beleving wordt gecreëerd door handelaars zelf. Waar vroeger een hele straat iets moest organiseren om steun te krijgen, volstaan nu 3 handelaars die niet noodzakelijk in dezelfde straat moeten huizen (Sector-acties b.v.)
 4. Trouw aan de stad: De klant die trouw is aan zijn stad kan met zijn Oh-kaart punten sparen die hij kan omruilen voor prijzen of kortingen van handelaar en stad, inclusief parkeertijd. Ondertussen hebben zo’n 120 handelaars de stap al gemaakt.
 5. Werken aan leegstand belonen: Sinds 1 juli is er een nieuw pakket maategelen van kracht (t.w.v. 610,000 EUR) in de vorm van een premiesysteem om nieuwe handelaars en activiteiten aan te trekken. Er komen premies voor winkelrenovatie, voor starters, voor wonen én werken boven winkels, om winkels te verhuizen naar het focusgebied en winkelpanden buiten het focusgebied om te vormen naar wonen of praktijkruimtes.
 6. Investeerders proactief aantrekken: We verhogen onze dienstverlening aan ondernemers met een startersbrochure, premiebrochure, een digitaal ondernemersloket (eind 2017) en zullen met een nieuw op te maken investeringsdossier proactief nieuwe formules benaderen. We zullen daarvoor ook tijdelijk expertise aantrekken.
 7. Faciliteiten en beleving: Betere fietsenstallingen, bankjes, vuilbakken en neiuwe terrassen behoren bij een goede inrichting van het openbaar domein (2017). Maar ook faciliteiten zoals openbare toiletten, lockers (2018), infokiosken (2018) en goed publiek internet (2016).

  Inspanningen om bezoekerstrouw te stimuleren

  Inspanningen om bezoekerstrouw te stimuleren

Toekomst?

Het is al vaak gevraagd: ‘Is het nog de moeite om op te boksen tegen shopping centra en belevingscentra zoals Uplace?’ Zeker wel. De consument blijft op zoek naar authentieke en goede dienstverlening en combineert dat graag met een goede kop koffie of een lokaal speciaalbier. Het stadsbestuur heeft de laatste jaren de inspanningen opgedreven om een kader te scheppen waarbinnen dit kan. De toekomst is voor ons al bezig. Ben jij de ondernemer die meewerkt om die toekomst te schrijven?

Documenten en pers

Detailhandelsplan

Nieuwsblad

Meer info over premies

 

 

10 redenen waarom conceptstudie Hendrik Heymanplein wérkt

Om met de deur in huis te vallen: we hebben niet teveel succesformules van stadsvernieuwing gehad in het laatste decennium. Dan zijn er twee dingen die je kan doen: nors blijven klagen en bij de pakken neer gaan zitten of er ook iets mee doen: vergroening, gezelliger openbare ruimte, versterking winkelweefsel, recreatieplekken en een mobiliteitsplan dat in functie staat van de bewoner en bezoeker van Sint-Niklaas. Het project Hendrik Heymanplein past in deze filosofie omdat het inspeelt op het bovenstaande, maar dan ‘in één ruzie’.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.24.57

Functies Hendrik Heymanplein. (Blauwdruk – copyright)

Waar gaat het écht om? Een parking omvormen tot een levendige plek waar je wil zijn om te chillaxen, rusten, beleven, boodschapje te doen of een van de moderne multi-mediarooms in de nieuwe bib te bezoeken. Kortom de positieve keuze voor een leefbaar, levendig en verkeersveilig centrum. Geef de stad niet in handen van conservatieve krachten die maar één doel hebben, lijkt het wel: de stad zachtjes en voor altijd te laten inslapen zodat we met gerust gemoed het échte leven elders kunnen opnemen?

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.03.43

Bovenaanzicht Hendrik Heymanplein – (Blauwdruk – copyright)

 

10 goede redenen

1. Meer ruimtelijke kwaliteit – Een grijze parking wordt groene ontmoetingsplaats in onze stad

2. Een nieuwe, moderne bib met functionele ruimtes klaar voor deze eeuw. De bib is vandaag al en wordt nog meer dan boekendepot alleen.

3. Architecturale kwaliteit met duidelijker lijnen moet meer rust brengen rond het Heymanplein. De bib dient als baken op het plein. Ik hoop dat de bib ook architecturaal mag opvallen.

4. Een stadssupermarkt is een grote meerwaarde. Het samenspel tussen supermarkt en bib is een troef. Er komt een nieuwe supermarkt op de plaats van de huidige bib op maat van een city-supermarktformule.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.54.36

Duidelijker lijnen om en rond het plein – (Blauwdruk – copyright)

5. Er blijft voldoende parkeerplaats voor bezoekers en bewoners op, rond en onder het plein. Op drie plaatsen organiseren we gebundeld parkeren: 52 kortparkeerplaatsen op het plein vangen meer dan de helft van alle parkeerbewegingen overdag op. Een buurtparking van 40 wagens rond het Castrohof wordt vandaag en ook morgen door buurt en bezoekers van de CM en ACW voorzien. Een ondergrondse parking met 160 plaatsen dient om nieuwe bewoners en langparkeerders op te vangen.

6. Door de knip op het Heymanplein en de M. Stillemansstraat wordt de verkeersdruk afgeleid op de in-en uitvalswegen om zo de leefbaarheid in de omgeving te vergroten. Door een doodlopend lusje te voorzien in de Nieuwstraat/Castrodreef zal de gehele wijk verkeersluwer worden wat moet leiden tot een verbeterde leefbaarheid.

7. Ook de verkeersveiligheid is gediend door minder doorgaand of parkeerzoekend verkeer. Fietsers maken veilig de oversteek naar de Grote Markt. De bus zal niet meer door de te smalle Hoveniersstraat gaan.

8. Door de oversteekbaarheid van het plein te verbeteren, alsook het gelijktrekken van gevels wordt de zichtbaarheid verhoogd en verdwijnen ‘donkere hoekjes’ en komt meer Sociale veiligheid. De camerabewaking blijft.

9. Door een knip in de M. Stillemensstraat komen er opportuniteiten om die straat meer ruimte te geven en zo ons beschermd erfgoed (Art Deco) beter in beeld te brengen voor toeristen.

10. Concept dat niet alleen past in het circulatieplan, maar geheel in onze bedoeling ook meteen meer kwaliteit in de omgeving brengt. Circulatiemaatregelen zonder meer kwaliteit in de omgeving zullen immers enkel worden geïnterpreteerd als ‘automobilistje pesten’.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.01.57

Het Heymanplein vandaag – Google maps

We hebben nu de concept-fase achter de rug. Dit is slechts een eerste stap. Anderzijds zal de praktische en financiële haalbaarheid telkens weer opnieuw bekeken worden in de volgende stappen. Dat geeft ruimte voor bijsturing, maar aan de principes houden we best vast.

10 redenen waarom een nieuw kruispunt Driekoningen een must is.

U zal het wel gemerkt hebben: ‘Vanaf 28-11-2016 ernstige verkeershinder’ vertellen oranje borden langs de weg naar het meest complexe kruispunt van onze stad. De verkeersknoop rond de Driekoningenstraat, Kleine Laan, Hofstraat, Spoorweglaan en de Gasmeterstraat wordt ontward. Een complex bovengronds én ondergronds project dat geraamd wordt op 5 miljoen EUR waarvan 3,1 miljoen betaald zal worden door de stadskas. Een heraanleg zal inderdaad veel verkeershinder opleveren, maar toch is het dat waard omwille van 10 goede redenen.

1. Veiligheid: Door de aanleg met twee rotondes en 1 centrale oversteek voor fietsers en voetgangers wordt het verkeerskluwen ontrafeld, krijgt iedereen zijn plek en wordt het daardoor veiliger.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-13-45

Driekoningen nu: een verknoping van allerlei verkeer.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-08

Driekoningen in de toekomst. Veiliger en overzichtelijker knooppunt.

2. Meer comfort voor de voetganger: De centrale oversteek tussen de twee rotondes maakt dat voetgangers maar één lichtengeregelde oversteekbeweging moeten maken ipv meestal twee nu.

3. Meer comfort voor de fietser: idem als hierboven. Kortere wachttijden vermijden roodrijden. Een noodzakelijke voorwaarde voor het wegwerken van de missing link naar het Westerplein en een dubbelrichtingsfietspad in de Spoorweglaan.

4. Betere doorstroming openbaar vervoer: De lichtenregeling is zo afgesteld dat bussen vanuit de Noordlaan groen krijgen door detectielussen op het hele traject tot aan de Hofstraat. Stiptere bussen dus. De buscorridor door het centrum komt nu volledig tot z’n recht.

5. Vlotter autoverkeer: In alle simulaties, zelfs met 20% meer verkeer dan vandaag, verkort de wachttijd van auto’s met minimum 45 seconden. Een heraanleg voor alle weggebruikers dus!

6. Wegwerken breuk met het noorden van de stad: De spoorwegviaduct vormt al jaren de onnatuurlijke grens tussen de kernstad en het noorden van de stad. Door een groenere aanleg en meer oversteekmogelijkheden, verknopen we het noorden van de stad weer met de stadskern.

7. Verknopen 2 fietssnelwegen. Door de heraanleg ontstaan kansen voor de verknoping van de twee fietssnelwegen op ons grondgebied (Antwerpen – Gent en Sint-Niklaas – Hulst).

8. Bedrijfszekerheid nutsvoorzieningen. Niet alleen de bovengrond maar ook de ondergrond is een kluwen. Onder het kruispunt lopen de nuts-levensaders van onze stad: een hoofdleiding van Fluxys, de hoofdwaterleiding, middenspanning en laagspanning elektriciteit, middendruk gasaansluiting, hoofdkabels telecommunicatie van Proximus en enkele andere. Door deze kabels te vervangen garanderen we de nutstoevoer van onze stad voor de jaren die komen.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-42

Fase 1 nutswerken: kruispunt wordt geknipt gedurende 1 week.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-54

Fase 2. Over de verder fases vind je alles op de website van de stad of op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas

9. Wateroverlast vermijden. Onder het kruispunt Driekoningen lopen uiteraard ook riolen die verder lopen naar het laagste punt van onze stad (Heistraat). Om wateroverlast nog onwaarschijnlijker te maken komt er een buffer van 23 op 5 meter en 3 meter diep. Dit moet het water voldoende vertragen.

10. Noodzakelijke voorwaarde voor een circulatieplan. In het mobiliteitsplan schuiven we een circulatieplan voor de binnenstad naar voor om de verkeersleefbaarheid te verhogen. Noodzakelijke voorwaarde voor maatregelen op de markt is dat het kruispunt Driekoningen wordt aangelegd en wérkt.

Allemaal goed nieuws dus? Wel, er vallen aan de winkels op de hoek Hofstraat – Kleine Laan een 10-tal parkeerplaatsen weg. Die worden wel gecompenseerd aan de overkant. Daar komt een goed bereikbare pocketparking van minstens 24 plaatsen. Dat betekent een langere wandelweg naar de winkels. Daarom zullen we ook een aantal 30-minuten kortparkeerplaatsen in de Casinostraat aanleggen en bijsturen waar het moet.

De nutswerken starten op 28 november en worden uitgevoerd in 4 fases. Het voordeel is dat de overlast telkens zal beperkt zijn tot 1 arm van het kruispunt behalve in de eerste week (knippen kruispunt). Het nadeel is dat de verkeerssituatie van week tot week kan veranderen; Een goed signalisatieplan zal de bezoekers geleiden. Hou zeker de website van de stad of die van het Agentschap Wegen en Verkeer in de gaten op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas.

 

De grootste winnaar van de prijzen van de economie? De stad zélf!

Op donderdag reikte de stad voor de derde keer al de prijzen van de economie uit. Elk jaar zet de stad zo een starter, retailer of horeca-zaak én het bedrijf van het jaar in de bloemetjes. We doen dat om drie redenen: ondernemers in deze moeilijk tijden een hart onder de riem steken, Sint-Niklazenaars en mensen daarbuiten duidelijk te maken dat er wel degelijk innovatieve, creatieve en groeiende bedrijven zijn in Sint-Niklaas en tenslotte andere ondernemers te prikkelen om ook bij ons hun ding te komen doen.

_mg_9030

De winnaars op een rijtje!

Burgers en bedrijven konden hun nominaties insturen. Een jury bestaande uit belangenorganisaties (zoals Unizo, Voka en Horeca Vlaanderen), de financiële sector en de stadsadministratie beoordeelden de nominaties op vijf criteria: duurzame bedrijfsvoering, innovatie en creativiteit, positieve en actieve positionering als Sint-Niklaas bedrijf, actieve deelname aan het socio-economisch leven in de stad en innovatief en duurzaam personeelsbeleid. Dat leverde mooie winnaars op in de afgelopen jaren en ook dit jaar was het weer prijs!

Na ‘Soep en Zoet’ (2014), ‘Vavato’ en ‘Alterna’ (2015) was nu ‘Brainfreeze Coffee and Comics’ de starter van het jaar. Brainfreeze is een voorbeeld van een belevingswinkel: koffie, strips, boardgames. Binnenwaaien om te snuisteren tussen comics, poppetjes of board games of een koffie te drinken de sofa met vrienden. Het kan. Het trekt alle registers open om nieuwe niches van klanten aan te trekken die ook nog eens van ver willen komen.

Ook de vorige winnaars slagen zeer goed in hun opzet. Allen hebben ze extra personeel aangetrokken in de afgelopen jaren en zijn ze gegroeid in aanbod. Allen zijn ze ook actief bij evenementen in Sint-Niklaas of zetten ze Sint-Niklaas in de kijker.

_mg_9051-1

Steven en Tabitha van Brainfreeze Coffee and Comics tussen de burgemeester, Lieven Dehandschutter en uw dienaar.

_mg_9043

Kristof De Maeyer en Laurence De Ruyte van De Ruyte Kappers.

In 2014 werd Foubert Ijs retailer van het jaar en Mister Men in 2015. Dit jaar werd het De Ruyte Kappers. De Ruyte Kappers turnen het kappersbezoek om van een ‘functioneel bezoek’ naar een belevenis met drankje, hapje, workshop of muziekconcertje. Een totaalbeleving in een zeer aangename omgeving. Ook kappers moeten mee op de belevingstrend.

Ondertussen heeft Foubert een grondige uitbreiding gehad met Blent, Foubert Antwerpen, meer ijskarren etc. Mister Men bouwt ondertussen verder op hun fundamenten om nieuwe producten aan de man te brengen in een cool omgeving. Drankje erbij en in de zetel.

De bedrijven van het jaar zijn stuk voor stuk kanjers. SBE in 2014 werkt ondertussen met meer dan 100 mensen waarvan 85 ingenieurs en landen het ene na het andere mega-project. Van Hoecke NV (winnaar 2015) won in het afgelopen jaar de ene na de andere award in binnen- en buitenland, meestal omwille van het innovatieve karakter van hun producten.

_mg_9035

Nicolas Block van King George.

Dit jaar won King George. Zelf al veelvoudig gelauwerd in het buitenland. Drie jaar geleden zat het ‘Mad creative agency’ nog in een mini-kantoor in de Kokkelbeekstraat met 5 à 6 personen. Dit jaar met 22 personen al in het voormalige jeugdhuis Kompas in de Driekoningenstraat. 1000 vierkante meter hebben ze omgebouwd tot kantoor, showroom, evenhall en lunchcafé met zonneterras. Een mooie investering in onze stad!

Dé winnaar: onze stad

Het is leuk dat onze ondernemers niet alleen uit eigen stad maar ook daarbuiten erkenning krijgen. Twee van onze winnaars stonden in de Standaard van 15/10 als voorbeeld van de levende showroom (King George café en De Ruyte Kappers).

Maar onze stad heeft veel meer ondernemers die creatief en ondernemend zijn. Uiteindelijk stel ik vast dat ondanks de harde tijden, er nog steeds ondernemers zijn die durven. Dat kleurt ook onze stad mee en geeft ook onze stad een gezicht.

Een ondernemersvriendelijke stad zijn of worden vergt heel wat inspanningen van de stad. En die doen we nu ook met een volledig gestarte dienst economie (inclusief horecacoach en centrummanager), een  centrummanagement in volle transformatie en een digitaal ondernemersloket tegen eind 2017. Maar om ondernemersvriendelijk te zijn heb je ook ondernemers nodig die willen investeren in de stad. En daarom aan alle ondernemers: dank je wel!

Onderaan, mijn laudatio’s van donderdagavond.

Laudatio

1. Starter van het jaar:
Een sprekende naam.  Deze winkel functioneert als een fysieke spiegel van de populaire comics & popcultuuritems-website, waarvan de zaakvoerder aan de wieg stond. Hij en zijn partner startten in een leegstand pand in de Nieuwstraat. Daarmee bouwt de shop mee aan de heropleving van de Nieuwstraat, de straat met een hoek af.
In het besef dat bedrijfsmatig alleen op strips draaien niet eenvoudig is, integreerden ze, na een cursus barrista bij de Belgisch kampioen, ook een koffiebar in de zaak, wat getuigt van de nodige flexibiliteit en een feit dat het concept sterker maakt. Met de kwaliteitskoffie van de Sint-Niklase branderij Van Poeck en melk van een vlakbij gelegen hoeve voegen ze een belangrijke lokale toets toe.
In geen tijd slaagt de shop erin een eigen community te creëren, met workshops en gameplatforms. Hiermee bereikt hij een specifiek klantensegment en lokt hij klanten van ver buiten Sint-Niklaas. Een segment dat gerust on-line kan bestellen, vragen stellen of gewoon even kan schatten met de uitbaters op een rustig moment.
Ze spelen snel in op trends op comic, film- of gamegebied met speciale thema-dagen, game-avonden of een aangepast merchandising aanbod zoals met de recente Pokemon-hype. Daarnaast gaan ze mee in de flow van wat er in de stadskern wordt georganiseerd. Van kinderknutselworkshops tijdens de Oh-dagen tot ballonbekers voor de Vredefeesten.
Dames en heren:Zaakvoerder Steven Claes en zijn partner Tabitha Elst  met Brainfreeze Coffee & Comics.
2. Retailer van het jaar:
Een gevestigd kapsalon transformeren tot een gedurfd nieuw kappersconcept waarbij de totaalbeleving van de klant centraal staat, vond de jury een origineel idee. In de vernieuwde zaak kan je voor- en achteraf rustig iets drinken, zelfs een hapje eten of gewoon wat genieten van de sfeer.
Sfeer die gecreëerd wordt door een enthousiast en complementair team van 6 kappers, de vriendelijkheid, de muziek, de inspirerende quotes en uiteraard het knappe interieur, vorm gegeven door creatief agentschap King George uit Sint-Niklaas. De gebruikte materialen in de zaak zijn duurzaam en het concept is innovatief en bovendien is quasi alles dat vast en los zit te koop. Op die manier doet de zaak ook dienst als functionele en levende toonzaal.
Bovendien is de ruimte gemakkelijk ombouwbaar, zodat die ook voor workshops of andere doeleinden kan gebruikt worden om te komen tot een belevingsruimte. Tijdens de voorbije Oh Dagen kon je er zelfs een sfeerconcertje bijwonen. De zaakvoerders dragen lokale samenwerking hoog in het vaandel en dat blijkt uit de samenwerking met Ante Interieur & Architecten en met lokale Soep-en eetbar Soep&Zoet.
Naar de kapper gaan, is dus niet langer eenzaam tijdverlies, maar een sociale belevenis. Met een paar clicks, boek je snel je afspraak online, bij jouw kapper of kapster naar keuze. Met vriendinnen naar de kapper gaan vòòr een feestje is zo vorige eeuw. Naar de kapper gaan ìs het feestje.
 Proficiat aan Laurence De Ruyte en Kristof De Maeyer van De Ruyte Kappers.
3. Bedrijf van het jaar:
De jury was danig onder de indruk van het bedrijf van het jaar dat de voorbije jaren de ene prestigieuze onderscheiding na de ander in de wacht sleepte. Met prijzen als ‘Het meest innovatieve retailconcept’ en de World Retail Awards, waarbij ze in Londen meer dan zeshonderd kandidaten van over heel de wereld achter zich lieten, heeft onze stad er een heuse wereldtopper bij. De stad Sint-Niklaas gaat hierdoor ondertussen wereldwijd over de tong. In de Tijd klonk het: New York – Londen – Parijs en … Sint-Niklaas.

De prijzenkast was aan uitbreiding toe en dus werd een nieuwe locatie gezocht, en gevonden in het voormalig jeugdhuis Kompas in de Driekoningenstraat, ooit gebouwd als tapijtenfabriek. De transformatie van het 1.000 m² grote complex gebeurde helemaal zoals we van hen konden verwachten. ‘The Mad Creative Agency’ zoals het zich internationaal graag laat aanspreken, combineert eigentijdse kantoren met top notch design vergaderzalen, een conceptstore met designspullen en dito meubels, een lunchcafé met zonneterras en een evenementenhal. Een voorbeeld van geslaagde stadskernrenovatie zoals we er in deze stad graag meer willen zien verschijnen.
De beleving en het concept van de ‘levende toonzaal’ wordt volledig uitgewerkt in het café waar alles wat vast en los zit ook te koop is. Ondertussen verandert de stad meer en meer zelf in een toonzaal van het kunnen van King George: Mister Men, ’t Centerken, De Ruyte … allemaal zijn ze door de handen van het creatieve team van de Mad King George aka Nicolas zelf gegaan.
Een wereldleider die investeert in Sint-Niklaas? De hard-core believers in onze stad. Dames en heren, bedrijf van het jaar: The mad creative agency King George!

Ruimte om te ondernemen = ruimte voor meer jobs

Laat me maar meteen beginnen met het slechte nieuws: terwijl de werkloosheid daalt in Vlaanderen en in de meeste centrumsteden, zijn er in de maand mei nog nooit zoveel werklozen geweest in onze stad. Maar liefst 5% meer dan vorig jaar, wat al een recordjaar was. De meeste van deze werklozen zijn laaggeschoold. Lees: hebben geen diploma middelbaar onderwijs. Wetende dat ‘mobiliteit’ van en naar het werk een van de grote struikelblokken is, moet er meer op lokale werkgelegenheid ingezet worden. 

Vlaanderen versus Sint-Niklaas

De vergelijking tussen gewest en stad gaat natuurlijk niet op. Een vergelijking met de andere centrumsteden wel.  Daar zien we de werkloosheid dalen. Enkel voor Sint-Niklaas en Aalst lijkt die daling niet op te gaan. Laat dat nu net de twee steden zijn met een laag aantal lokale jobs.

Schermafbeelding 2016-06-13 om 10.45.26

Vlaanderen vs. Sint-Niklaas: Vlaanderen dalende werkloosheid onder niveau 2014 (bron: vdab – arvastat)

Voor de centrumsteden zijn er gemiddeld 95 jobs op 100 beroepsbevolking. In Sint-Niklaas halen we de 80 nog niet. Kijken we een stukje dieper in de details van de cijfers zien we vooral een grote groep laaggeschoolden: 55% van de 3150 werkzoekenden zijn maar liefst laaggeschoold. De allochtonen maken een disproportioneel grote groep uit van de werkzoekenden. Maar liefst 40% van de werkzoekenden is allochtoon, een groot deel van hen ook laaggeschoold.

Schermafbeelding 2016-06-13 om 10.46.20

Sint-Niklaas vs. Vlaanderen. Hoogste werkloosheid in de laatste 5 jaar. 55% zijn laaggeschoold. (bron: vdab – arvastat)

Jobs voor laaggeschoolden

Schermafbeelding 2016-06-13 om 14.03.49

Aantal vacatures in stijgende lijn en bijna op historisch hoogtepunt van 2012. (bron: dab – arvastat)

Dat er wel degelijk een economische heropleving en groeiend vertrouwen is bewijzen de hoogte van de vacatures. Deze zijn nog nooit zo hoog geweest in de afgelopen 5 jaar en zijn nog steeds stijgende. Er is dus wel degelijk werk, maar het lijkt enkel weggelegd voor opgeleiden. Waar kunnen laaggeschoolden dan terecht? Jobs voor laaggeschoolden vind je vooral in de afgeleide werkgelegenheid: poetspersoneel, horeca, hard fysiek en/of buitenwerk waar vooral arbeidsattitude (stiptheid, beleefdheid, zin om eraan te beginnen …) een belangrijke rol spelen. Maar hiervoor zijn ook bedrijven nodig die (on)rechtstreeks kunnen zorgen voor deze afgeleide jobs.

Ruimte om te ondernemen

Sint-Niklaas heeft er in het verleden voor gekozen om geen grote stukken grondgebied op te offeren aan de industrie. De appetijt om nieuwe stukken open ruimte aan te snijden is zowel bij beleid als de burger bekoeld. Toch voelen we allemaal aan dat er meer ruimte voor ondernemen nodig is.

Duurzame bedrijventerreinen = meer werkgelegenheid

In Industriepark-Noord doen we nu een onderzoek met de steun van het Agentschap Ondernemen. We willen de ruimte efficiënter gebruiken. Hierdoor creëren we opportuniteiten: we laten toe om de bouwvrije zones te ‘gebruiken': door invulbouw te doen, hoger te bouwen of ruimte te creëren door bedrijven ruimte te laten delen. We denken daar vooral aan de perifere functies: parkeren, opslagruimte, afval, … Na het onderzoek moeten we de bouwregels in die zin aanpassen.

unspecified

De stad speelt een belangrijke rol in Industriepark-Noord door de aanwezigheid van het eigen Techniekhuis. (Copyright fototeam.be)

Zo zouden bedrijven de personeelsparking kunnen delen in een nieuw te bouwen parkeertoren. De ruimte die dan vrij komt kan gebruikt worden voor uitbreiding of nieuwe kleine bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de bedrijven die hun gronden ten gelde kunnen maken, goed voor nieuwe ondernemers die zich in onze stad willen vestigen en goed voor het milieu. Door dichter te bouwen, verminderen bv de stookkosten, kan er gedacht worden aan gegroepeerd kwalitatief groen en zoeken we voor de mobiliteit letterlijk nieuwe paden voor alle weggebruikers.

Deze nieuwe bedrijvigheid creëert op zijn beurt nieuwe jobs: de garage om de hoek, broodjes voor de lunch, poetspersoneel voor nieuwe ruimtes en dus meer opportuniteit voor mensen van hier bij ons die op zoek zijn naar een job. Meer dan ooit is er ruimte  nodig voor ondernemen en zijn ondernemers nodig.

Persoverzicht

TV Oost reportage Industriepark-Noord

HLN: Industrieparken moeten groener

Horecabeleidsplan: say what?

De gemeenteraad keurde gisteren met grote meerderheid het horecabeleidsplan goed (34 voor, 7 onthoudingen). Dit kwam tot stand door de input van maar liefst 65 uitbaters en 400 bezoekers en inwoners van onze stad. Onze horeca-coach ging samen met het Guidea, kenniscentrum horeca aan de slag met de resultaten om te komen tot dit plan. ‘Waar is dat voor nodig?’,hoor ik u al zeggen. 

IMG_2969

Horecabeleidsplan van Sint-Niklaas (klik om het document te zien)

Horeca is een belangrijke sector. In Sint-Niklaas biedt het werk aan meer dan 600 mensen en 250 zelfstandigen. Daarnaast speelt de horeca ook een belangrijke sociale en gemeenschapsrol. Tenslotte is goede horeca een troef voor een stad. Soms zelfs een visitekaartje. Dat de horeca het moeilijk heeft in Vlaanderen is duidelijk. Veel zaken verdwijnen en dat heeft met een heleboel zaken te maken: een veranderend uitgaanspatroon, de alcoholcontroles, het rookverbod, de prijzen van consumptie en de economische crisis, de loonkost en de ‘wurgcontracten’, de strengere vereisten op veiligheid die noodzakelijk zijn maar ook de nodige investeringen vereisen etc.

Obstakels tot ondernemen wegnemen

Ondanks de vele uitdagingen op federaal en Vlaams vlak, vormen lokale regels, reglementen en fiscale constructies een barrière tot ondernemen. In het verleden werd horeca teveel benaderd vanuit een ‘probleem’-stelling eerder dan een troef. Dat heeft voor een lawine aan grendels, taksen en reglementen gezorgd, waardoor het voor een horecaondernemers veel minder evident is geworden een zaak te openen dan voor een ondernemer in een andere sector.

Daarom een greep uit de maatregelen:

1) Eerlijker fiscaliteit: we schaffen de lokale toeslag voor tapperijen af. Deze toeslag was nog de enige belasting op specifieke beroepsbezigheid (in dit geval dus : tappen) in onze stad. Dit is een jaarlijkse injectie van 85,000 EUR in de sector. We realiseren daarmee ook een stuk administratieve vereenvoudiging.

2) Vereenvoudiging terrasreglement: terrassen zorgen voor gezelligheid, ze zijn het visitekaartje van een zaak. We moeten uitbaters de kans geven hun identiteit daarop kwijt te kunnen. Een soepeler reglement dat oog heeft voor kwaliteit en goed kader is nodig. We investeren zelf 170,000 EUR in nieuwe infrastructuur door het vervangen van de windschermen op Grote Markt, Houtbriel en Stationsstraat.

Blent

Blent – nieuwe pop-up coffee bar in de Stationsstraat

3) Na Antwerpen, zijn er nergens zoveel starters en stoppers als in Sint-Niklaas. Met een ‘horeca-loket’ bieden we begeleiding van starters en meer ervaren horeca-zaken aan om hen wegwijs te maken in het kluwen van regels. We zoeken een samenwerking met opleidingscentra om ondernemers sterker te maken.

4) Oriëntering starters. Ook geven we op basis van de bevragingen mee welke segmenten de Sint-Niklase consument graag ziet. In de enquêtes kwam de vraag naar meer trendy en ook kindvriendelijke zaken boven. Biologische en vegetarische maaltijden vind je nog te moeilijk.

Klimaat van samenwerking creëren tussen stad en horeca, maar ook en vooral andere interessante actoren

Wij beschouwen horeca als een troef, de noodzakelijke lijm die het stadsweefsel versterkt voor toerisme, winkelen en cultuur. En daarom moeten horeca-uitbaters nauwer betrokken worden bij alle vormen van samenwerking: ze moeten beter ingelicht worden rond evenementen. Vragen zoals hoe kunnen we meedoen, hoe kunnen we inspelen op wat soort bezoekers, etc.

IMG_2971

Brainfreeze – een unieke combinatie van comic-book-winkel en koffiebar in de Nieuwstraat!

Ook de samenwerking met de handelaars moet een troef worden. Reeds in de visienota in 2011 van WES over de Stationsstraat werd de noodzaak aan kwalitatieve horeca in winkelgebieden aangehaald als een werkpunt. Met recent Blent (Stationsstraat) en Brainfreeze (Nieuwstraat) is hier zeer recent een kwalitatieve injectie bijgekomen, een mooie aanvulling op andere zaken in de buurt.

Voor initiatieven om die troeven bekender te maken, heeft het Centrummanagement een budget van 46,000 EUR ter beschikking voor handelaars en horecazaken die de handen in mekaar willen slaan.

We zijn blij dat dit kader er ligt: een bescheiden maar noodzakelijk actieplan om de horeca-ondernemers te versterken.

 

Van Centrummanager naar Citymarketeer!

Gisteren in de gemeenteraad en verleden week in de krant was er wat heisa naar aanleiding van de Algemene vergadering van het Centrummanagement. Een vertegenwoordiger van een politieke partij verspreidde een persbericht met de catchy maar foute titel: ‘Stad schaft centrummanager af’ dat klakkeloos werd overgenomen door TV Oost.

Wat is er aan de hand? Het centrummanagement is een stedelijke vzw die in opdracht van de stad samen met de handelaars de handelskern moet versterken. In het bestuur zitten zowel leden van de meerderheid, oppositie als handelaars. In de Algemene Vergadering van drie weken geleden, bracht ik drie thema’s ter discussie aan over hoe we de middelen van het centrummanagement effectiever konden inzetten ter versterking van het kernwinkelgebied.

Drie thema’s voor een sterker kernwinkelgebied

csm_SSN004_-_Oh_Dagen_Placemat_1e16486dbc

De Oh-dagen van de dag van de klant tot het rode loper weekend waren een echt succes

1. Zelf initiatief nemen voor vier terugkerende winkelacties

Op 4 momenten in het jaar zetten we ons beste beentje voor:
– modezondag in maart
– terrasjesdagen in juni
– de Oh-dagen die beginnen met de dag van de klant en eindigen met Openbedrijvendag en het Rode Loper weekend
– de Sint- en eindejaarsperiode.

We willen deze organisaties omturnen in vaste waarden. Een extra inspanning is nodig voor de modezondag in maart.

Streekbieren

De Streekbierenkroegentocht: 6 streekbrouwers stellen hun topproduct voor in 6 karaktervolle cafés in het centrum: een voorbeeld van het Oh-gevoel.

2. Ondersteunen kleinschalige, niche- en kwalitatieve initiatieven van handelaars 

Handelaars die samen activiteiten opstarten waar liefde voor het vak, klantgerichtheid, kwaliteit, vakkunde en ambacht of innovatie centraal staan, verdienen een ‘Oh’-label en publicitaire en logistieke ondersteuning. De Oh-praline en de Wase Streekbierenkroegentocht van dit weekend passen hier perfect in.

3. Organisatie en middenstandsbeleid versterken

Het bovenstaande wordt vorm gegeven door een centrummanager. Tot 2013 was dat iemand in dienst van de vzw zelf. Door het ontslag van de toenmalige centrummanager werd dat gat tijdelijk ingevuld door Filip van Bel met een dienstencontract.

Hij deed dat uitstekend. Zijn belangrijkste opdracht was om vertrouwen te wekken bij de lokale middenstand en de opening van de vernieuwde Stationsstraat. Na de goede ervaring met Filip werd besloten met een externe kracht verder te werken. Eind 2013 kwam Filip als beste uit een procedure en werd een 1+1 jaar contract aangeboden. Dit loopt eind maart 2016 af en kan niet langer verlengd worden. Een beslissing dringt zich op over de invulling van de positie.

Huidige centrummanager: mét onderscheiding

cover_oh

Oh magazine: een voorbeeld van hoe we de communicatie naar een hoger niveau tillen (klik om het nummer te lezen)

De huidige centrummanager is geslaagd in zijn opdracht om kwalitatieve winkeldagen te organiseren en de participatie van onze handelaars te verhogen (al mag dat nog wat sterker worden), er is een nieuwe huisstijl en al onze communicatiemiddelen (website, Facebook en zelfs een stadsmagazine) zijn vernieuwd.

De volgende stap is meer inzetten op de ‘brug slagen’ naar de andere beleidsdomeinen: cultuur, sport, toerisme en evenementen. Ook het centrummanagement moet immers mikken op een stuk beleving en verrassing in het centrum. Op amper enkele honderden meters is er immers heel wat te beleven: concerten, optredens, bioscoop, musea, park, winkelen en horeca en dat allemaal rond het drukbezette en grootste evenementenplein in een stadscentrum. We moeten meer denken in termen van City Marketing dus.

Ander profiel

Voor die positie hebben we inderdaad een andere structuur voor ogen. Deze persoon wordt centrummanager (commercieel naar buiten), KMO-loket (interne dienstverlening) en Citymarketeer (brugfiguur) tegelijk maar in dienst van de stad, inhoudelijk ook aangestuurd door het Centrummanagement. Hij kan gebruik maken van het werk dat Filip heeft gedaan maar moet nu ook nauwer samenwerken met andere beleidsdomeinen. Daarnaast zal er ruimte gezocht worden om specifieke projecten nog steeds te laten uitvoeren door externe experts als blijkt dat we de expertise zelf niet in huis hebben.

Deze insteek stond met zoveel woorden in het nieuwe personeelsorganogram dat in augustus werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Wifi in de stadskern: een stap naar een Smart City

De gemeenteraad van oktober keurde een voorstel goed om een deel van de handelskern te voorzien van een WiFi netwerk. We mikken op de vredefeesten van 2016 om het netwerk operationeel te krijgen.

wifi-logo-hiHet is de bedoeling dat iedere bezoeker van de stad van de openbare wifi kan gebruikmaken. Daarnaast moet het netwerk ook bij evenementen zijn meerwaarde bewijzen voor bezoekers, organisatoren, dienstverleners, hulpdiensten, pers, en dergelijke.  Dit biedt niet alleen mogelijkheden voor winkels en horeca, maar ook voor studenten, toeristen, ondersteuning en organisatoren van evenementen.

Lange termijn visie: stap naar Smart City

Op lange termijn biedt een wifi-zone in de binnenstad heel wat mogelijkheden om Sint-Niklaas uit te bouwen als Smart City want voor sommige slimme toepassingen zijn een WiFi netwerk een meerwaarde.

1. Toeristen kunnen interactief via hun mobiele toestellen de stad ontdekken en blijven gespaard van hoge internet of roamingkosten.

2. Mobiliteit: online toepassingen burgers en bezoekers realtime informatie verschaffen over beschikbaarheid van parkeerplaatsen en worden opstoppingen vermeden. Realtime verkeersapplicaties zorgen voor vlottere verkeersstromen, enz. De brutogegevens van geconnecteerde toestellen kunnen dienen om passage en verkeersintensiteit te monitoren.

Schermafbeelding 2015-10-24 om 16.16.26

In groen de WiFi dekking in een eerste fase

3. Lokale handelaars kunnen klanten gericht op de hoogte brengen over tijdelijke aanbiedingen en promoties op basis van hun locatie via beacons (zogenaamde ‘location based services’).

4. Bij evenementen biedt dit een interessante meerwaarde door de mogelijkheden van de sociale media. Bovendien hoeft er geen tijdelijk netwerk worden opgesteld per evenement.

5. De eigen dienstverlening kan efficiënter ondersteund worden; zo gebruikt men in sommige steden vuilbakken met sensoren die aangeven wanneer die vuilbakken geleegd moeten worden.

Praktisch

De Gemeenteraad maakte 125,000 EUR vrij om de WiFi te installeren. De dekking zal in een eerste fase beperkt zijn tot de verblijfsgebieden in de kernstad: Grote Markt, Stationsstraat, Houtbriel, Sint-Nikolaasplein en Stationsplein. Indien er fondsen vrij komen kan dit stap-voor-stap uitgebreid worden tot het hele kernwinkelgebied en de aantrekkingspolen in de stad zoals het stadspark of de museumsite. Ultiem, zouden ook de dorpskernen aan bod moeten kunnen komen, maar dat is een kwestie van centen.

Hoe ‘beperkt’ de WiFi zal zijn hangt ook af van de voorwaarden. In vergelijkbare steden gaat het vaak om 2 uur gebruik per dag. Daarna wordt het betalend.