Archives for : Politiek

Meerjarenplanning: mijn 5 prioriteiten voor de stad van morgen

Voor de verkiezingen schoof ik hier op mijn blog 5 prioriteiten vandaag voor de stad van morgen. In ons beleidsprogramma ‘Samen maken we de stad van morgen’ kwamen deze thema’s al sterk terug. Dit wordt nu bevestigd in de meerjarenbegroting die vanavond werd goedgekeurd en waar voor deze 5 prioriteiten budget, veel budget wordt vrijgemaakt.

1. Stadskernvernieuwing

Winkelwandellus

Winkelwandellus

Voor de verkiezingen pleitte ik voor twee versnellingen hoger voor stadskernvernieuwing. De vele uitdagingen waar onze stad voor staat komen vaak neer op hetzelfde: een gebrek aan kwaliteit in onze wijken en op onze pleinen creëren onbehagen en lokken ook de verkeerde ‘activiteiten’ aan. Daarom moeten we versneld investeren in een aantrekkelijke stad, met ruimte voor groen en ontmoeting, om te spelen en uit te rusten, te genieten maar ook te feesten. Voor het openbaar domein maken we maar liefst 27 miljoen EUR vrij in de komende 6 jaar. We realiseren de winkelwandellus (4,2 miljoen EUR) in een 10-tal straten en starten de dossiers Stationsplein, Houtbriel, Grote Markt en Hendrik Heymanplein op. Maar we zorgen ook voor speelprikkels, kunst in het openbaar domein en kwalitatief groen in de vele wijken.

2. Fietsstad worden

In de afgelopen bestuursperiode investeerden we in 100 kleine en grote verbeteringen op fietsvlak. We waren de eerste stad met een fietsinfrastructuurplan en fietsparkeerplan. We eindigden telkens in de top drie van fietssteden. In de begroting staat nu 6 miljoen EUR aan eigen middelen voor voet-en fietspaden. Dat is meer dan het dubbele van de vorige periode. Dit houdt geen rekening met subsidies of investeringen in fietsinfrastructuur die gerelateerd zijn aan rioleringsprojecten (44 miljoen EUR inclusief subsidies), noch met projecten van de provincie (zoals de fietsbrug over Vijfstraten of de vernieuwing van de Mechelen-terneuzen-wegel). De middelen voor Molenbeek en het fietspad tussen Temse en Sint-Niklaas komen daar nog bovenop (1,1 miljoen EUR). Dit laatste project maakt deel uit van een heus fietsprogramma in het zuiden van onze stad met nieuwe fietspaden Tussen Dendermondse Steenweg en Temse Velle (Tereken – Dendermondse Steenweg, Industriepark-West, Hogen Heerweg, Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Houten Schoen en Eigenlostraat). We zetten daarnaast ook in op de kleine verbeteringen met fietstelpalen en andere nieuwe fietsstallingen. Meer ruimte voor deelmobiliteit (fietsen en steps) maken daar ook deel van uit (400.000 EUR voor 6 jaar).

3. Laat de dorpen dorp zijn

Onze deelgemeenten zijn echte parels van open ruimte, groen en een rijk verenigingsleven. De volle cafés en de sfeervolste kermissen vinden we op en rond de dorpspleinen. Dit moet gekoesterd worden. Daarom mogen we de deelgemeenten niet laten verworden tot banlieus of aanhangsels van de stad maar moeten we hen tenvolle de kans geven zich verder te profileren als dorp. Daarom wordt er geïnvesteerd in dorpskern van Sinaai (600,000 EUR voor het afwerken van de Dries) en de heraanleg van de dorpskern van Nieuwkerken (1,2 miljoen EUR) naar een plaats met minder verkeerskarakter. Daarnaast zetten we door met het vrachtwagenverbod door de dorpskernen en de assen tussen de N70 en E34. Die gemeenteraadsbeslissing van juni 2019 vindt zijn uitvoering.

politie4. Leefbare wijken en straten

We versterken het toezicht op openbaar domein door de parkeerwachters taken van toezicht te geven. Om daar tijd voor vrij te maken geven we het pure parkeerbeheer in de handen van een private partner. Daardoor loopt het contingent van toezicht openbaar domein op van 9 tot 15 mensen. Daarnaast verhogen we de budgetten voor politie zodat de wijkpolitie en de verkeerspolitie op volle sterkte kunnen werken (+365,000 EUR jaarlijks).

Daarnaast is een kwestie van leefbare straten ook een kwestie van kwaliteit van inrichting openbaar domein (zie punt 1) en onderhoud. Hiervoor is een taskforce van alle uitvoerende diensten opgezet om het stadscentrum en enkele gevoelige wijken kort op te volgen qua drugs, verkeersoverlast, asociaal parkeren, zwerfvuil en een overzichtelijk openbaar domein.

5. Radicaal digitaal

De digitalisering van onze diensten gaat onverminderd voort. De inspanningen op het vlak van ICT die in de vorige bestuursperiode al verdriedubbeld werden (van 600,000 EUR tot 1,9 miljoen EUR) worden verder gezet. Om verder te groeien naar een digitale organisatie is voor ICT een investeringsbudget van 5.576.000 EUR ingeschreven en een werkingsbudget van 15.770.000 EUR (consultancy en licenties software b.v.). Daarnaast wordt een business analist aangesteld met als doel digitaliseringsprojecten aan te pakken, samen met de diensten. Daarnaast maken we 50.000 EUR per jaar vrij om mee op de ‘smart city-ideeëntrein’ van burgers, verenigingen of bedrijven te stappen.

Verkiezingsbeloftes gehouden. Nu samen werk maken van de stad van morgen!

 

 

Die ochtend in de krantenwinkel: “Zes kille, Vlaams-Nationalistische neoliberale jaren”

De coalitie is gevormd en degenen die er niet bij zijn beschuldigen de anderen van een “voorakkoord”, “Niet-democratisch!” of nog erger. In Sint-Niklaas worden het volgens de oppositie “Zes kille, Vlaams-Nationalistische neoliberale jaren”.

999f7f0d-c571-48c2-8a45-324c26e187c4

De lijsttrekkers van N-VA – Groen – Open-VLD @ King George

 

Er is dus een nieuwe bestuursmeerderheid N-VA, Groen en Open-VLD. Een coalitie van winnaars want de drie partijen gingen vooruit. Dat is een belangrijk democratisch signaal. Aan het hoofd levert de grootste partij de burgemeester die deze keer ook de populairste politicus blijkt, gemeten aan voorkeurstemmen.

Er is nu ook een coalitie – voor het eerst in de geschiedenis van Sint-Niklaas – van niet-verzuilde partijen. ‘Achterban’ is immers het meest misbruikte woord in politieke besluitvorming. Het is vaak een omfloerste term voor ‘belangenvereniging’ die niet noodzakelijk het algemeen belang voorstaat.

We rekenen erop in alle openheid met mekaar te spreken, elkaars gevoeligheden te (leren) kennen en ze te respecteren, om rechtstreeks met mekaar in dialoog te gaan op een respectvolle, constructieve wijze. Op die manier wint iedereen. De Sint-Niklazenaar eerst.

IMG_0085

Peter Buysrogge was uiterst tevreden over het verkiezingsresultaat

Maar uiteindelijk moet het vooral over inhoud gaan! Meteen lanceren we een inhoudelijk 10-puntenprogramma met punten waar we met z’n allen willen voor gaan. Daarin accenten voor iedereen.

Voor N-VA is dat een integraal veiligheidsbeleid met focus op leefbaarheid door het bestrijden van overlast, versterking winkelweefsel en opwaardering openbare ruimte, focus op activering in het welzijnsbeleid, netheid openbaar domein, bedrijfsvriendelijk klimaat met focus op economische activiteiten die werkgelegenheid creëren, een tweede zwembad, een verlaging van de belastingen en efficiënte administratie. Maar evengoed stonden wijkcirculatie, fietsstad worden, armoedebestrijding en beschermen van de open ruimte in ons programma.

We kijken voorwaarts met veel goesting en geloof in een betere toekomst voor de Sint-Niklazenaar. We willen verder op transparante manier met die Sint-Niklazenaar stap voor stap evolueren naar een topstad. #fieropsinnekloas #9100

Pers (clicken)

HLN: coalitie

HLN: 10 speerpunten

Nieuwsblad

TVOost: aankondiging

TVOost interview Lieven

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: leefbare wijken en straten

Het is goed leven in Sint-Niklaas: we hebben immers alles wat we nodig hebben makkelijk bij de hand: sport, winkels, horeca, natuur, een rijk verenigings- en sociaal leven … 75% van de mensen wonen graag in hun buurt. In onze huis-aan-huis bezoeken werd het nog eens duidelijk dat drie fenomenen een andere aanpak verdienen: zwerfvuil, ‘straatraces’ en drugsgebruik in groepjes. Drie fenomenen ook waartegen klassieke politiecontrole weinig effectief is.

Politiekader

politieWe hebben in het begin van deze bestuursperiode een heuse saneringsactie ingezet. We doen het nu bv met 80 voltijdsen minder. Ook het OCMW (500,000 EUR) en de politie (350,000 EUR) betaalden mee aan het dichtrijden van gat naar een positief budgettair resultaat. Om dat mogelijk te maken vervolledigde de politie hun kader niet. De mobiliteitspolitie was daar grotendeels het slachtoffer van. Wij pleiten voor het voortzetten van de budgettaire discipline, maar vragen dat de politie ontzien wordt door het kader van de verkeerspolitie te vervolledigen, net als door het team wijkagenten te versterken.

Integrale overlastaanpak

Hoewel een noodzakelijke voorwaarde, is het versterken van ons korps onvoldoende. De drie overlastfenomenen verdienen een nieuwe en bredere aanpak om effectief te zijn. We stellen een proefconcept voor dat bestaat uit vijf luiken:

1. Systematisch verzamelen van data om overlastgebieden in kaart brengen. We starten een campagne op waarbij we de burgers oproepen om deze 3 overlastfenomenen zeker te melden. Op basis van meldingen, vaststellingen van de politie en onze eigen diensten brengen we de drie overlastfenomenen in kaart en prioritiseren we ze.camera_observation_preview_monitoring_security_camera_video-499892.jpg!d

2. Buurtwerkers en stadsdiensten beginnen een intensieve campagne die oproept om de overlast tot een minimum te houden in de buurt. We doen dit via klassieke en zichtbare manier (folders, borden …) en nieuwe media. Observaties ter plekke moeten de pijnpunten bloot leggen. Er wordt – voor zover mogelijk – in dialoog gegaan met de overlast-veroorzakers.

3. We grijpen in in het openbaar domein waar mogelijk: snelheidsremmers waar straatraces worden gehouden, intensievere opkuis in straten die zwaar te leiden hebben onder zwerfvuil en camerabewaking om niet zo zuivere samenscholingen te ontmoedigen.

4. Nultolerantie-politieoptreden in die buurten en wijken als sluitstuk. Wie zich niet houdt aan de afspraken, gaat de bon op of mag meekomen naar het politiehuis. We herhalen dit net zo vaak tot het fenomeen onder controle is.

5. Evaluatie en op naar de volgende wijk.

Prioriteiten vandaag voor morgen: laat de dorpen dorp zijn

Sint-Niklaas heeft veel kwaliteiten (zie deel 1 van deze reeks). Sint-Niklaas is ook de stad met 4 mooie dorpen: Sinaai, Belsele, Nieuwkerken en het gehucht Puivelde, elk met zijn eigen kwaliteiten. De grote uitdaging is de dorpen dorp te laten zijn.

Landelijk karakter behouden

Ook in onze deelgemeenten is de groei merkbaar. Wijken verjongen en de verbouwactiviteiten zijn in onze dorpen even aanwezig als in de stad. Jonge en minder jonge gezinnen weten de rust en het groene karakter van onze deelgemeenten te appreciëren. Maar ook de uitstekende scholen, voorzieningen, clubs en verenigingen zijn een echte troef.

IMG_6322

Gerenoveerde dorpskern van Puivelde (foto tijdens Puivelde kermis)

Laat ons deze troeven koesteren. Het aansnijden van nieuwe open ruimte in de dorpen – buiten degene die nu al beslist zijn – is geen goed idee. Tegelijk is er nood aan vernieuwing van het gebouwenpatrimonium op de invalswegen en in de dorpskernen. Dat biedt kansen om in de dorpskernen zachtjes te verdichten (kleine meergezinswoningen, kangoeroewonen, co-housing) en daarbuiten te renoveren binnen dezelfde voetafdruk. Op die manier kan groei opgevangen worden zonder dat er nieuwe ruimte verloren gaat.

Lokaal handels-en verenigingsleven blijvend ondersteunen

Willen we de automobiliteit tot een minimum houden, is er best ook bloeiend handels- en verenigingsleven. In de afgelopen bestuursperiode werd een budget voorzien om lokale handelsinitiatieven te ondersteunen. Door het grote succes is dit budget al 2 keer verhoogd. Dit moet verder gezet worden. Het rijke verenigingsleven in de deelgemeenten mag geen extra lasten opgelegd worden en de subsidies mogen wel gericht opgetrokken worden.

Ook de openbare denstverlening wordt best niet afgebouwd. In tegendeel: er moet gezocht worden naar een versterking en bundeling van lokale diensten.

IMG_6328

Sinaai Dries tijdens de werken: dorpskarakter respecteren

Tenslotte mogen investeringen in patrimonium ten dienste van de gemeenschap niet achterblijven: een goed voorbeeld is het nieuwe bouwproject voor jeugdbeweging, dansclub en jeugdhuis in Belsele moet doorgaan.

Investeren in openbaar domein

In de vorige bestuursperiodes is er al veel geïnvesteerd in Belsele, Puivelde en Sinaai. Nu moet Nieuwkerken aan de beurt komen. De dorpskern van Nieuwkerken heeft het gevoel van een verkeersknooppunt (brede banen, veel verharding en verkeerslichten). Dit kan anders. Een aanleg waarbij ontmoeting en traag verkeer centraal staan, moeten het centrum van Nieuwkerken zijn dorps karakter teruggeven. Speciale aandacht gaat daarbij naar inpasbaarheid van de functies van vandaag (horeca, parking, de kerk en het ontmoetingscentrum). We doen dit best  in een traject met de Nieuwkerkenaars zelf. Logischerwijs worden er ook mobiliteitsknopen doorgehakt in functie van verkeersveiligheid.

Geen plaats voor zwaar vervoer

In een leefbare woonkern is geen plaats voor zwaar vervoer. Recent is er een rijverbod-grootakkoord gesloten tussen Sint-Niklaas, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Moerbeke, om doorgaand verkeer tussen E17 en E34 te vermijden door een tonnageverbod 7,5 ton tussen N70 en E34 in te voeren. Deze tonnagebeperking heeft als doel het doorgaand zwaar vervoer op de hoofdwegen te houden en het lokaal verkeer toch nog een uitweg te gunnen.

artikel HLN: zwaar vervoer

 

 

 

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: Fietsstad worden

De fiets speelt een centrale rol in in ons mobiliteitsplan (2015). Onze stad had als een van de eerste steden in Vlaanderen een  fietsinfrastructuur en -parkeerplan. Ondanks de inspanningen stijgt bij ons, net als in de rest van Vlaanderen  het aantal fietsongevallen. Het duidt vooral op de noodzaak om nog veel meer te doen.

IMG_2549

Nieuwe fietsinfrastructuur (zoals hier in Sinaai) moet comfortabel en veilig zijn

De stad nam 100 maatregelen ter bevordering van fietsveiligheid en -comfort inde afgelopen jaren en er werd bijna 30 km (ver)nieuw(d)e fietspaden aangelegd. Dit moet nog beter. Een nieuwe schepen van Mobiliteit en Openbare Werken moet als eerste werk een fietsambitieplan met 150 maatregelen opmaken met daarin minstens voor 30 km vernieuwde fietspaden en er ook budget voor vrijmaken. Hij kan daarvoor terugvallen op het fietsinfrastructuurplan en de al geplande projecten: Dendermondseesteenweg, Puitvoetstraat, Hoogkamerstraat en Vijfstraten.

Schermafbeelding 2018-09-21 om 13.18.26

Klik op de afbeelding om de 100 kleine en grote maatregelen van deze bestuursperiode te bekijken.

Het fietsinfrastructuurplan (2016) geeft de maat aan voor de hoofdfietsroutes die de omliggende gemeenten met Sint-Niklaas verbinden. We willen immers inzetten op trajecten eerder dan (prestige)projecten: de heraanleg van Vijfstraten en de brug over Vijfstraten zijn mooie voorbeelden van het wegwerken van missing links op trajecten.

Maar het fietsinfrastructuurplan reikt ook modeloplossingen voor knelpunten aan. De geïdentificeerde knelpunten op de hoofdroutes moeten systematisch aangepakt worden met die modeloplossingen. Op die manier wordt de weg leesbaarder én veiliger voor alle gebruikers.

Dit alles met de bedoeling onze kinderen veilig naar school te laten fietsen, en meer mensen uit de wagen en op de fiets te krijgen, zodat degenen die de auto nodig hebben omwille van een handicap, leeftijd en werk makkelijker en zonder tijdsverlies op hun bestemming geraken.

 

Prioriteiten vandaag voor morgen: Stadskernvernieuwing

De verkiezingen van 14 oktober komen nu heel dicht. De afgelopen zes jaar hebben we met onze ploeg hard aan de kar getrokken om op een aantal cruciale domeinen de verandering in te zetten: op mobiliteit, economie, digitalisering, dienstverlening en financiën is er een trendbreuk of is een traject begonnen dat ons een andere weg doet inslaan. Ik leg u de komende dagen graag de 5 punten voor waarmee we het verschil kunnen maken.

‘Twee versnellingen hoger voor stadskernvernieuwing’

Het is al ten overvloede gezegd: de heraanleg van de Stationsstraat is een voorbeeldproject. Aangenaam, kwalitatief groen en toegankelijk openbaar domein met aandacht voor esthetiek, water en vooral … de mens. De Stationsstraat staat dan ook centraal in onze winkel-wandelroute. Logisch: trek vanuit het midden van de Stationsstraat een cirkel met straal van 500 meter en je hebt alle attractiepolen van de stad. Uniek in Vlaanderen. Een troef die we veel beter moeten uitspelen.

Schermafbeelding 2017-07-15 om 10.45.04

Winkelwandelroute in de stadskern – tevens de focus van stadsvernieuwing

Aantrekkelijke stadskern als prioriteit

Onze binnenstad heeft broodnodig investeringen nodig. We kunnen immers niet enkel teren op een mooie heraangelegde Stationsstraat. Ook alle aanloop- en aanrijroutes moeten aantrekkelijk zijn: onze Grote Markt moet gezelliger en meer op mensenmaat, de omliggende centrumstraten op de winkelwandelroute moeten aangepakt worden: de Ankerstraat, Zamanstraat, Regentiestraat en Casinostraat, Van Britsomstraat, Paul Snoekstraat en Collegestraat vormen het hart van onze stad en bundelen alle belangrijke functies: winkels, horeca, evenmentenplein, openbaar vervoer, cinema, concertzaal en stadsschouwburg. Het openbaar domein moet die troeven beter uitspelen en is een absolute voorwaarde voor meer leven in onze binnenstad. Dat bedoelde ik ook in HLN van 27/9 (zie link artikel).

Heraanleg op maat van de mens

Laat ons ook toegeven dat de stadsvernieuwingsprojecten Grote Markt en Stationsplein een giga-flop zijn. Een historische vergissing van formaat. De twee pleinen zijn immers ingericht als verkeerspunten en stimuleren allerminst gezellig samenzijn. Laat ons hiervan leren.

Schermafbeelding 2018-09-28 om 16.48.13

HLN – 27 september 2018

Met de investeringen in groen op de twee pleinen is er al een stapje gezet, maar er is veel meer nodig. De plannen voor de Grote Markt en het Heymanplein spelen daar volledig op in, met grote zones voor voetgangers, groen en ruimte voor ontspanning, ontmoeting en horeca en terrasjes.

IMG_7465

Zit- en groenelementen geïntegreerd in 1 ontwerp.

Niet alle straten moeten volledig heraangelegd worden om kwaliteit uit te stralen. Het is best de moeite om te investeren in de tussentijd in kwaliteitsvol en makkelijk te onderhouden straatmeubilair en groen. Dit kan ingeplant worden in de huidige weg of parkeerstroken. Parkeren wordt daarmee ook naar voor geschoven als een van de topprioriteiten.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.03.43

Impressie uit masterplan Hendrik Heymanplein: plaats voor ontmoeting en groen. Parkeren onder de grond.

Wat met (auto)parkeren?

Een van de doelstellingen van het circulatieplan is de bereikbaarheid van onze stadskern te verbeteren door het doorgaand verkeer te weren. Op die manier geraakt wie er wel moet zijn makkelijk in de kern.

Bewoners en bezoekers moeten zo snel mogelijk naar de juiste parking worden geleid. Daarom pleiten wij voor voldoende parkeerruimte onder het Heymanplein en zou een parkeertoren op Zwijgershoek een goede maatregel zijn om bezoekers en bewoners op te vangen en zo parkeren in de straten te verminderen in ruil voor een groene en kwalitatieve inrichting van het openbaar domein.

Een ondergrondse parking op het Schouwburgplein kan ook, maar die laatste heeft pas zin als er een (voetgangers)doorsteek wordt gerealiseerd naar de Stationsstraat, los van de Reinaertgalerij.

deel 2: Fietsstad worden

 

 

De lobbenstad gefileerd in 5 vragen en antwoorden

In de afgelopen weken is er heel wat te doen geweest over de groene lobben. De groene lobben zijn een concept ontleend aan het zogenaamde lobbenstadmodel. In 2014 keurde de gemeenteraad het lobbenstadmodel goed als toetsingskader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze (kern)stad. Er wordt (bewust) ook heel wat mist gespuid over de gevolgen en implicaties van dit kader. Het lobbenstadmodel in 5 vragen en antwoorden.

1. Wat is de bedoeling?

Schermafbeelding 2018-01-02 om 08.41.28

Op de luchtfoto is duidelijk de concentrische groei van de stad te zien. Een cirkel die steeds groter wordt.

In het verleden is onze stad concentrisch verder uitgebouwd: als het ware een cirkel die steeds groter wordt. Hierdoor komt de kern steeds verder te liggen van (open ) groen met alle gevolgen van dien: slechte luchtkwaliteit, moeilijkheden om hemelwater op te vangen en een stad die teveel warmte vasthoudt en niet kan ventileren.

Met een lobbenstad wordt de stad uitgebouwd rond sterke assen (compacte stadslobben) met tussen die stadslobben een netwerk van groene zones die de natuur tot in het hart van de stad brengen. De groene lobben zijn aantrekkelijk om recreatieve functies en voet- en fietspaden in onder te brengen. Het zijn de groene lobben die voor verkoeling en ventilatie zorgen en ook het overtollige hemelwater opvangen.

In de lobbenstad zijn de stedelijke lobben niet groter dan 2500m op 600m. Zo ben je op maximum een kwartier fietsen in het stadscentrum en ligt het groen op loopafstand. Tevens zijn netten van stadsverwarming, openbaar vervoer, riolering, … gemakkelijker en goedkoper aan te leggen aangezien ze gebundeld kunnen worden.

Schermafbeelding 2018-01-02 om 08.46.23

Grafische voorstelling bebouwde ruimte in de stad, waar open ruimte steeds verder van het centrum komt te liggen.

2. Dit gaat dus om het bewaren van groen in onze stad?

Dat klopt maar gedeeltelijk. Het lobbenstadmodel is een ruimtelijk ontwikkelingsmodel met horizon in 2040-50 en gaat over alle aspecten van ruimtelijk beleid. Het bewaren van groen in groene lobben heeft immers een keerzijde. Als we zeggen waar er groen moet komen/blijven, moeten we ook duidelijk zijn waar nieuwe bebouwing/bewoning moet komen.

Alle modellen wijzen er immers op dat de bevolking in Vlaanderen zal blijven groeien. De Vlaamse overheid heeft de centrumsteden ook aangeduid als de plaats waar die extra bevolking opgevangen moet worden. De afgelopen jaren kwamen er jaarlijks bijna 1000 inwoners per jaar bij in onze stad.

In het lobbenstadmodel wordt ruimte om te wonen gezocht langs de invalswegen van de stad. Logisch: deze wegen zijn vaak goed uitgerust, vormen een rechte lijn naar het stadscentrum (ideaal voor openbaar vervoer) en zijn de dragers van winkelfuncties, diensten en de belangrijkste nutsleidingen.

3. Waar liggen dan welke lobben volgens dit model?

Onderzoek in 2013-14 wees uit dat er wel degelijk kansen zijn in onze stad om dit model toe te passen. De stadslobben worden gebouwd rond de historische invalswegen met veel groen daartussen. De tekeningen maken duidelijk waar die kansen liggen.

Schermafbeelding 2018-01-02 om 09.39.10

Kansen om groene lobben te realiseren met verbindingen voor traag verkeer tussen de lobben.

Schermafbeelding 2018-01-02 om 09.24.45

Stadslobben worden gebouwd langs historische invalswegen.

 

 

4. Is dit afdwingbaar? Hoe realistisch is dit?

Het lobbenstadmodel is enkel een toetsingskader om te bepalen of ontwikkelingen gewenst zijn of niet. Maar zowel de verdichting van wonen als het bewaren van groen is niet afdwingbaar door de goedkeuring van de gemeenteraad in 2014. Dat kan enkel met Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs). RUPs bepalen waar wat mag komen. Ze bepalen voor bebouwing hoe hoog, diep, hoeveel groen etc. er mag komen.

Een aantal woonuitbreidingsgebieden bevindt zich nu in een getekende groene lob en verdichting mag niet overal waar het misschien wenselijk is.

Schermafbeelding 2018-01-02 om 09.26.05

structuurschets: groene lobben en woonlobben op een tekening.

5. Word ik nu onteigend? Wat staat er concreet te gebeuren?

De stad is niet van plan te onteigenen. Bewoners worden ook niet gedwongen wat dan ook te doen.

De stadslobben vragen om verdichting verder weg van de kern, maar dit is niet zo eenvoudig. De manier waarop er verdicht moet worden bv is open voor discussie.

Ikzelf prefereer een dwarse verdichting op de invalswegen waarbij de oriëntatie van de bewoning gedraaid wordt (voordeur niet naar de straat maar opzij) waardoor er maar één -weliswaar potentieel heel diepe – bouwlijn is. Op die manier houden de huidige eigenaars de touwtjes in handen. Verkopen die niet of blijven ze wonen waar ze nu wonen gebeurt er ook niets. Dat is niet erg, integendeel. Vergeet niet dat dit een model met horizon 2040-50 is.

Het vrijwaren van groen daarentegen moet wel gebeuren, alvorens er bouwaanvragen gelanceerd worden in de potentiële ‘groene lob’.

 

Eens iets anders: Sint-Niklaas wordt wakker!

Neen, de titel mist geen komma. Neen, geen oproep om deze ‘slaapstad’ wakker te maken. Nestbevuilers hebben we immers genoeg. Ik neem de tijd om eens iets anders te doen: het belichten van vier nieuwe en positieve initiatieven! Burgers steken zelf de handen uit de mouwen voor hun gemeenschap, niet geïnitieerd door het bestuur, belangengroepen of politieke motieven. Vormen van echte ‘burgerparticipatie’ dus.

Schermafbeelding 2017-05-14 om 10.12.00

Project 1 van Ant’Woord: De boomterrorist – in het midden van de lentemarkt op zondag 14 mei 2017 – beeld webcam stad Sint-Niklaas.

In de week van 8 mei wordt het eerste project van jeugdcollectief Ant’Woord zichtbaar actief met hun eerste project. Zij willen als ‘positieve guerillastrijders strijden, met het woord en de creativiteit als wapens.’ Onder meer door ‘met artistieke acties op publieke plaatsen een statement te maken voor een beter Sint-Niklaas, om de stad en de inwoners uit te dagen en te doen nadenken.’

Op maandag 8 mei neemt het college kennis van de oprichting van een nieuw Buurt Informatie Netwerk (BIN) in Belsele. Een buurtinformatienetwerk is een systeem waarbij bewoners de politie waarschuwen bij verdachte bewegingen in hun buurt. De politie kan dan beslissen om het netwerk van bewoners te activeren. Op de startvergadering waren meer dan 90 mensen aanwezig. Meer dan 40 mensen schreven onmiddellijk in.

Op woensdag 10 mei, in de marge van het nieuwe RUP Industriepark-Noord, slaan 10 bedrijven de handen in mekaar om de eerste bedrijvenvereniging van Sint-Niklaas op te richten. Door de krachten te bundelen hopen ze met een stem met de stad te spreken, samen te investeren in veiligheid en samen te werken op tal van vlakken op hun bedrijventerrein.

Schermafbeelding 2017-05-14 om 10.14.32

De actie van het buurtcomité in de Puitvoetstraat kreeg veel persaandacht (zoals hier in HLN van 13 mei). De initiatiefnemer werd zelfs ‘figuur van de week’

Op woensdag 10 mei vinden er snelheids-en tonnagecontroles plaats in de Puitvoetstraat. Het buurtcomité daar vindt ze (terecht) noodzakelijk. Toch willen ze ook iets positiefs doen: ze zullen via een gulle sponsor drankjes aan de chauffeurs uitdelen die zich wél aan de snelheid houden.

Vier voorbeelden van actieve participatie waarbij burgers, verenigingen of bedrijven zelf de stad veranderen. Uw stad is te belangrijk om ze alleen aan de politici over te laten! Wij juichen deze ontwikkelingen alleen maar toe. Participatie is niet enkel informeren of inspraak, maar kan pas echt succesvol zijn als we met z’n allen de hand aan de ploeg slaan. Als overheid hebben we de taak om zulke vormen van participatie alle kansen te geven: door te luisteren of door logistiek, publicitair of – indien nodig – ook financieel te ondersteunen.

Aan de betreffende initiatiefnemers: bedankt! (En doe zo voort!)

Pers

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws bis

Het Nieuwsblad

TVOOST

 

10 redenen waarom conceptstudie Hendrik Heymanplein wérkt

Om met de deur in huis te vallen: we hebben niet teveel succesformules van stadsvernieuwing gehad in het laatste decennium. Dan zijn er twee dingen die je kan doen: nors blijven klagen en bij de pakken neer gaan zitten of er ook iets mee doen: vergroening, gezelliger openbare ruimte, versterking winkelweefsel, recreatieplekken en een mobiliteitsplan dat in functie staat van de bewoner en bezoeker van Sint-Niklaas. Het project Hendrik Heymanplein past in deze filosofie omdat het inspeelt op het bovenstaande, maar dan ‘in één ruzie’.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.24.57

Functies Hendrik Heymanplein. (Blauwdruk – copyright)

Waar gaat het écht om? Een parking omvormen tot een levendige plek waar je wil zijn om te chillaxen, rusten, beleven, boodschapje te doen of een van de moderne multi-mediarooms in de nieuwe bib te bezoeken. Kortom de positieve keuze voor een leefbaar, levendig en verkeersveilig centrum. Geef de stad niet in handen van conservatieve krachten die maar één doel hebben, lijkt het wel: de stad zachtjes en voor altijd te laten inslapen zodat we met gerust gemoed het échte leven elders kunnen opnemen?

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.03.43

Bovenaanzicht Hendrik Heymanplein – (Blauwdruk – copyright)

 

10 goede redenen

1. Meer ruimtelijke kwaliteit – Een grijze parking wordt groene ontmoetingsplaats in onze stad

2. Een nieuwe, moderne bib met functionele ruimtes klaar voor deze eeuw. De bib is vandaag al en wordt nog meer dan boekendepot alleen.

3. Architecturale kwaliteit met duidelijker lijnen moet meer rust brengen rond het Heymanplein. De bib dient als baken op het plein. Ik hoop dat de bib ook architecturaal mag opvallen.

4. Een stadssupermarkt is een grote meerwaarde. Het samenspel tussen supermarkt en bib is een troef. Er komt een nieuwe supermarkt op de plaats van de huidige bib op maat van een city-supermarktformule.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.54.36

Duidelijker lijnen om en rond het plein – (Blauwdruk – copyright)

5. Er blijft voldoende parkeerplaats voor bezoekers en bewoners op, rond en onder het plein. Op drie plaatsen organiseren we gebundeld parkeren: 52 kortparkeerplaatsen op het plein vangen meer dan de helft van alle parkeerbewegingen overdag op. Een buurtparking van 40 wagens rond het Castrohof wordt vandaag en ook morgen door buurt en bezoekers van de CM en ACW voorzien. Een ondergrondse parking met 160 plaatsen dient om nieuwe bewoners en langparkeerders op te vangen.

6. Door de knip op het Heymanplein en de M. Stillemansstraat wordt de verkeersdruk afgeleid op de in-en uitvalswegen om zo de leefbaarheid in de omgeving te vergroten. Door een doodlopend lusje te voorzien in de Nieuwstraat/Castrodreef zal de gehele wijk verkeersluwer worden wat moet leiden tot een verbeterde leefbaarheid.

7. Ook de verkeersveiligheid is gediend door minder doorgaand of parkeerzoekend verkeer. Fietsers maken veilig de oversteek naar de Grote Markt. De bus zal niet meer door de te smalle Hoveniersstraat gaan.

8. Door de oversteekbaarheid van het plein te verbeteren, alsook het gelijktrekken van gevels wordt de zichtbaarheid verhoogd en verdwijnen ‘donkere hoekjes’ en komt meer Sociale veiligheid. De camerabewaking blijft.

9. Door een knip in de M. Stillemensstraat komen er opportuniteiten om die straat meer ruimte te geven en zo ons beschermd erfgoed (Art Deco) beter in beeld te brengen voor toeristen.

10. Concept dat niet alleen past in het circulatieplan, maar geheel in onze bedoeling ook meteen meer kwaliteit in de omgeving brengt. Circulatiemaatregelen zonder meer kwaliteit in de omgeving zullen immers enkel worden geïnterpreteerd als ‘automobilistje pesten’.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.01.57

Het Heymanplein vandaag – Google maps

We hebben nu de concept-fase achter de rug. Dit is slechts een eerste stap. Anderzijds zal de praktische en financiële haalbaarheid telkens weer opnieuw bekeken worden in de volgende stappen. Dat geeft ruimte voor bijsturing, maar aan de principes houden we best vast.

Stationsomgeving-noord: participatie is hard werken

Afgelopen vrijdag keurde de gemeenteraad op voorzet van het burgerinitiatief ‘Red Kloosterland’ een resolutie goed om een nieuw masterplan Stationsomgeving-Noord op te maken, amper 17 maanden nadat het eerste plan werd goedgekeurd. Hoe kan dat? Een gebrek aan participatie? Of een gebrek aan transparantie? Waarschijnlijk beide.

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over participatie. Maar wat betekent participatie in een gemeentelijk besluitproces? Is het inspraak, informatievoorziening, is het meedenken, is het mee bepalen, is het … ? Het simpele antwoord is ‘all of the above’, terwijl we in deze blijkbaar geen van bovenstaande goed hebben toegepast.

stationsomgeving-noord1

Beeld uit het masterplan

Doelstelling en ambitieniveau bepalen: informeren

Alvorens aan een project van deze omvang te starten is het goed te starten van een doelstelling. Die doelstelling kan best gekoppeld worden aan een ambitieniveau. Die doelstelling komt uit een breder beleidskader. Dat kan zeer technisch zijn (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) of eerder socio-economisch (een economisch bruisende stad, sociaal gemengde levende buurten) of vanuit een ruimtelijke ambitie (groene, duurzame pockets creëren in de stad). Doelstellingen komen dus niet vanuit een vacuüm of een wit blad.

Daarnaast bepaal je best ook een ambitieniveau. Hoe ver wil je gaan? Wordt het een voorbeeldwijk, experimenteel of eerder klassiek conform de normen van vandaag. Het staat voor mij volledig buiten kijf dat doelstelling en ambitieniveau gezet worden door het stadsbestuur, al dan niet als resultaat van een eigen participatietraject, zoals b.v. het mobiliteitsplan.

schermafbeelding-2016-11-27-om-18-34-18

Impressie uit masterpan

Zo ook in dit project. Maar hier ging het vorige stadsbestuur meteen ook uit de bocht omdat dat beleidskader of ambitieniveau nooit aan de buurt in duidelijke termen werd uitgelegd. Waarom willen we een groene buurt? Waarom willen we een ‘opgekuiste’ noordelijke stationsomgeving? Gevolg: de indruk wordt gewekt dat bij ontbreken van duidelijke en begrijpelijke doelstellingen, iemand ‘bediend’ wordt. Zulke veronderstellingen ondergraven meteen het vertrouwen in een bestuur en is nefast voor de geloofwaardigheid van het het verdere traject.

Van ambitie naar plan: meewerken

Die ambities dienden vertaald te worden in de invulling van de site. Dat werd gedaan aan de hand van werktafels waar ook een delegatie van wijkbewoners aanwezig was. Al was dat eerder een beperkte delegatie en ook slechts 1 keer. Te weinig.

schermafbeelding-2016-11-27-om-18-32-53

Impressie uit het masterplan

Geconfronteerd worden met studiebureaus – die vaak geen voeling hebben met de wijk of stad waarvoor ze werken – liefst met een goedgestoffeerd slide-pack en een uitleg met veel moeilijke woorden, is geen uitnodiging om ter plekke de mond open te trekken en bedenkingen te maken. Als er al opmerkingen gemaakt worden verwijst men graag naar het voortraject en het beleidskader. Daarom kunnen de opmerkingen van bewoners  snel van de tafel geveegd worden. Of komen ze simpelweg niet toe tot het maken van opmerkingen. Dat is uiteraard niet fair.

Dat het niet naïef is te denken dat burgers zich wel kunnen verdiepen in de beleidsinfo, bewijzen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Kloosterlandwijk. Na heel wat studiewerk kregen ze een goed beeld van het dossier in zijn geheel. Mits tijd en steun aan mekaar. Het duidt erop dat ook burgers inspanningen moeten doen om  om te kunnen participeren.

Resultaat

Een proces dat niet mét de stakeholders wordt gelopen, creëert wrevel en vervreemding en uiteindelijk protest. En, moeten we toegeven, een plan dat niet goed genoeg is. Dat hebben we zelf toegegeven met een belofte om het beter te doen in de toekomst. Waarbij we meer moeite doen om doelstellingen en beleidskader te duiden, meer en intenser de buurt betrekken in het proces van opmaak. Enkel dan kan je komen tot goede en gedragen plannen voor de toekomst.