Archives for : Openbaar domein

Meerjarenplanning: mijn 5 prioriteiten voor de stad van morgen

Voor de verkiezingen schoof ik hier op mijn blog 5 prioriteiten vandaag voor de stad van morgen. In ons beleidsprogramma ‘Samen maken we de stad van morgen’ kwamen deze thema’s al sterk terug. Dit wordt nu bevestigd in de meerjarenbegroting die vanavond werd goedgekeurd en waar voor deze 5 prioriteiten budget, veel budget wordt vrijgemaakt.

1. Stadskernvernieuwing

Winkelwandellus

Winkelwandellus

Voor de verkiezingen pleitte ik voor twee versnellingen hoger voor stadskernvernieuwing. De vele uitdagingen waar onze stad voor staat komen vaak neer op hetzelfde: een gebrek aan kwaliteit in onze wijken en op onze pleinen creëren onbehagen en lokken ook de verkeerde ‘activiteiten’ aan. Daarom moeten we versneld investeren in een aantrekkelijke stad, met ruimte voor groen en ontmoeting, om te spelen en uit te rusten, te genieten maar ook te feesten. Voor het openbaar domein maken we maar liefst 27 miljoen EUR vrij in de komende 6 jaar. We realiseren de winkelwandellus (4,2 miljoen EUR) in een 10-tal straten en starten de dossiers Stationsplein, Houtbriel, Grote Markt en Hendrik Heymanplein op. Maar we zorgen ook voor speelprikkels, kunst in het openbaar domein en kwalitatief groen in de vele wijken.

2. Fietsstad worden

In de afgelopen bestuursperiode investeerden we in 100 kleine en grote verbeteringen op fietsvlak. We waren de eerste stad met een fietsinfrastructuurplan en fietsparkeerplan. We eindigden telkens in de top drie van fietssteden. In de begroting staat nu 6 miljoen EUR aan eigen middelen voor voet-en fietspaden. Dat is meer dan het dubbele van de vorige periode. Dit houdt geen rekening met subsidies of investeringen in fietsinfrastructuur die gerelateerd zijn aan rioleringsprojecten (44 miljoen EUR inclusief subsidies), noch met projecten van de provincie (zoals de fietsbrug over Vijfstraten of de vernieuwing van de Mechelen-terneuzen-wegel). De middelen voor Molenbeek en het fietspad tussen Temse en Sint-Niklaas komen daar nog bovenop (1,1 miljoen EUR). Dit laatste project maakt deel uit van een heus fietsprogramma in het zuiden van onze stad met nieuwe fietspaden Tussen Dendermondse Steenweg en Temse Velle (Tereken – Dendermondse Steenweg, Industriepark-West, Hogen Heerweg, Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Houten Schoen en Eigenlostraat). We zetten daarnaast ook in op de kleine verbeteringen met fietstelpalen en andere nieuwe fietsstallingen. Meer ruimte voor deelmobiliteit (fietsen en steps) maken daar ook deel van uit (400.000 EUR voor 6 jaar).

3. Laat de dorpen dorp zijn

Onze deelgemeenten zijn echte parels van open ruimte, groen en een rijk verenigingsleven. De volle cafés en de sfeervolste kermissen vinden we op en rond de dorpspleinen. Dit moet gekoesterd worden. Daarom mogen we de deelgemeenten niet laten verworden tot banlieus of aanhangsels van de stad maar moeten we hen tenvolle de kans geven zich verder te profileren als dorp. Daarom wordt er geïnvesteerd in dorpskern van Sinaai (600,000 EUR voor het afwerken van de Dries) en de heraanleg van de dorpskern van Nieuwkerken (1,2 miljoen EUR) naar een plaats met minder verkeerskarakter. Daarnaast zetten we door met het vrachtwagenverbod door de dorpskernen en de assen tussen de N70 en E34. Die gemeenteraadsbeslissing van juni 2019 vindt zijn uitvoering.

politie4. Leefbare wijken en straten

We versterken het toezicht op openbaar domein door de parkeerwachters taken van toezicht te geven. Om daar tijd voor vrij te maken geven we het pure parkeerbeheer in de handen van een private partner. Daardoor loopt het contingent van toezicht openbaar domein op van 9 tot 15 mensen. Daarnaast verhogen we de budgetten voor politie zodat de wijkpolitie en de verkeerspolitie op volle sterkte kunnen werken (+365,000 EUR jaarlijks).

Daarnaast is een kwestie van leefbare straten ook een kwestie van kwaliteit van inrichting openbaar domein (zie punt 1) en onderhoud. Hiervoor is een taskforce van alle uitvoerende diensten opgezet om het stadscentrum en enkele gevoelige wijken kort op te volgen qua drugs, verkeersoverlast, asociaal parkeren, zwerfvuil en een overzichtelijk openbaar domein.

5. Radicaal digitaal

De digitalisering van onze diensten gaat onverminderd voort. De inspanningen op het vlak van ICT die in de vorige bestuursperiode al verdriedubbeld werden (van 600,000 EUR tot 1,9 miljoen EUR) worden verder gezet. Om verder te groeien naar een digitale organisatie is voor ICT een investeringsbudget van 5.576.000 EUR ingeschreven en een werkingsbudget van 15.770.000 EUR (consultancy en licenties software b.v.). Daarnaast wordt een business analist aangesteld met als doel digitaliseringsprojecten aan te pakken, samen met de diensten. Daarnaast maken we 50.000 EUR per jaar vrij om mee op de ‘smart city-ideeëntrein’ van burgers, verenigingen of bedrijven te stappen.

Verkiezingsbeloftes gehouden. Nu samen werk maken van de stad van morgen!

 

 

Een nieuw zwembad in de wijk: klopt dat wel?

De kogel is door de kerk. Het beloofde ‘Meer Zwemwater’ heeft een invulling gekregen. Op Puyenbeke. In mijn eigen wijk. Waar ik mijn voetbalhart heb gevonden en ook weer verloren …

Meer zwembadwater was een belofte van zowat elke partij in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De capaciteit van ons huidige SInbad is ruim onvoldoende om alle scholen, sportclubs en de individuele zwemmer te bedienen. Als gevolg zoeken velen hun heil in het zwembad van Beveren, Temse, Bornem of zelfs Wachtebeke. Meer zwembadcapaciteit is dus nodig, een centrumstad waardig. De keuze voor de huidige site is een samenspel van gelegenheid, opportuniteit en ambitie voor Puyenbeke zelf, maar heeft ook gevolgen en keuzes tot gevolg voor de omgeving. Een overzicht.

Locatie, locatie en locatie

Een groter zwembad is dus broodnodig, gezien de clubs en scholen al tegen de limieten aan lopen. Puyenbeke leent zich best goed voor de taak op een aantal vlakken:

  • Het is bereikbaar te voet en met de fiets dicht tegen de stadskern met openbaar vervoer in de buurt voor heel veel mensen. Een locatie dicht tegen het centrum is de beste garantie voor het minste autoverkeer.
  • Het is in handen van de stad met een ongebruikt voetbalstadion dat in verval is en dringend gesaneerd dient te worden
  • De stad is eigenaar van de site
  • Er is de mogelijkheid om een echte sportsite uit te bouwen met verschillende sporten. Het zwembad kan ook functies – zoals een gymzaal of fitness – opnemen die de verwevenheid met de site en omgeving kunnen versterken
  • Het zal een katalysator zijn voor de realisatie van het ‘Sportpark Puyenbeke’, een open wandel en loopstructuur tussen de sportvelden, bereikbaar vanuit alle kanten met de fiets of te voet door zachte verbindingen en dus zorgen voor het nodige toegankelijke groen voor deze groenarme wijk
  • Het is qua timing een win-win met het Aquafin project dat water van het centrum van de stad moet afvoeren naar de Molenbeek
  • Het is een gelegenheid om alle recreatiegronden aan te kopen die nog niet in handen van de stad zijn

Groot, groter en ideaal

Er wordt gekozen voor een zwembad van olympische afmetingen (50meter x 25 meter), met een recreatief gedeelte, een instructie en revalidatiebad. Dit verdubbelt de capaciteit. Het grote zwembad kan opgedeeld worden met mobiele wanden en een bewegende vloer maakt het hoofdbad en hetinstructiebad interessant voor meerdere gebruikers. Recreatie met glijbanen maken ook dat meer gebruikers hun weg moeten vinden naar het zwembad.

Gevolgen voor de wijk en noodwendigheden

De keuze voor de locatie brengt ook wat verantwoordelijkheid en gevolgen mee: er mag geen extra parkeer- of verkeersdruk naar de straten rond het zwembad komen. Dat wil zeggen dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn bij het zwembad en dat het makkelijk bereikbaar moet zijn voor voetgangers en fietsers. Nieuwe fietsinfrastructuur wordt sowieso een must en een doorgaand verkeerwerend lussensysteem lijkt me een goede piste om te onderzoeken.

Het lijkt me evident dat we de bewoners gaan bevragen naar inrichting van de omgeving van het zwembad (reken op de straat tussen de Rodenbachstraat en de Felix Timmermanslaan of Stijn Streuvelslaan)  om het ‘zachte’ karakter van het sportpark te benadrukken.

De clubs die vandaag hun thuis hebben in het stadion moeten een nieuwe plek krijgen in andere infrastructuur of -wie weet – het nieuwe zwembad.

Bewoners en clubs moeten zich vooral niet laten vangen aan de stemming-en bangmakerij vanuit bepaalde hoek. We gaan hier tesamen met de bewoners werk maken van een schitterend nieuw stukje stad.

 

Upgrade 2.0: de winkelwandellus

Afgelopen weken kon u vernemen dat de stad een aannemer zocht om de ‘Winkelwandellus’ te realiseren. Een idee uit het detailhandelsplan van 2017. (zie ook deze blogpost). Het is slechts één element uit een uitgebreid plan om ons handelsapparaat te versterken en onze stad uit de grijze middenmoot te tillen tot een stad waar iedereen graag is.

Focusgebied uit het detailhandelsplan

Focusgebied uit het detailhandelsplan

In het detailhandelsplan lezen we: ‘Ook de stad draagt haar steentje bij door zichtbare looplussen te creëren en de groene binnentuinen een prominente plaats te geven.’ en even verder lezen we: ‘Looplus Regentiestraat – Regentieplein – Zamanstraat – Verdurmestraat

Het Masterplan Publieke Ruimte verwijst naar de noodzaak om looplijnen en belevingsparcours uit te stippelen. De Regentiestraat, het Regentieplein, de Zamanstraat en de Verdurmestraat hebben architecturaal, cultureel en functioneel heel wat te bieden. Een opportuniteit dus om daar een looplus te gaan creëren … ‘

Belang van openbaar domein

Een opwaardering van het openbaar domein is een noodzakelijk voorwaarde om te komen tot een kwalitatieve stadsbeleving waar ontmoeten, genieten, rusten en spelen een plaats hebben. Ons openbaar domein domein vandaag wordt gedomineerd door beton, asfalt en de auto. Een goede combinatie van verharding, groen en inrichting in functie van de mens kunnen al veel helpen. Door het openbaar domein uniform in te richten (zelfde materialen, zelfde type inrichting voor dezelfde type straten) maken we het openbaar domein leesbaarder en makkelijker te onderhouden. Die keuzes werden in de vorige bestuursperiode al gemaakt in het Masterplan Publieke Ruimte.

Wat en wanneer?

Fasen van de realisatie van de winkelwandellus

Fasen van de realisatie van de winkelwandellus

In de afgelopen bestuursperiodes is er veel buiten de stadskern geïnvesteerd. Terecht. Maar nu is het hoog tijd om ons centrum qua beleving in de openbare ruimte op niveau van een Stationsstraat te trekken. We pakken in een straal van 300 meter ronde de Stationsstraat daarom de openbare ruimte aan. Hiervoor starten we de pleinprojecten zoals de ‘herinrichting van de Grote Markt’ en gaan we het ‘masterplan Hendrik Heymanplein’ verder zetten. Maar ook de straten er rond verdienen een upgrade.

De bedoeling is om deze te realiseren in 4 fasen genoemd naar de voornamen die terugkomen in de betrokken functies  en straatnamen: Richard, Paul, Mercator en Albert. Deze zullen uitgevoerd worden over de hele bestuursperiode. Het gaat over het vernieuwen van voetpaden en rijloper, het veiliger maken van schoolomgevingen, het vervangen van straatmeubilair en het zoeken én vinden van nieuwe ruimte voor extra groen en ontmoetingsruimte. Waar nodig worden de rioleringen uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw vervangen.

Het ontwerp wordt in samenspraak gedaan met bewoners en handelaars voor elke fase.

In totaal wordt hiervoor 4,2 miljoen EUR voor vrijgemaakt.

 

Pers

HLN

TVOost

HNB